Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Wrześniowe posiedzenie władz Okręgu PZW w Katowicach

Aktualności | 2014-09-25 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

  

 

   W środę 24 września 2014 r. o godz. 10,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, a następnie o godz. 16,00 posiedzenie Zarządu Okręgu. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Okręgu – Mirosław Iwański.

 

Na posiedzeniu Prezydium ZO omówiono 11 projektów uchwał do podjęcia na posiedzeniu Zarządu Okręgu dotyczących, m.in.  spraw organizacyjnych, gospodarczych, finansowych i sportowych oraz wysłuchano informacji z realizacji prac komisji problemowych i rzecznika dyscyplinarnego ZO.

 

Rzecznik dyscyplinarny kol. Tadeusz Wnorowski złożył sprawozdanie z wykroczeń jakie napłynęły we wrześniu br. z sąsiadujących okręgów skierowane przeciwko naszym wędkarzom. Z Częstochowy wpłynęły 3 zawiadomienia, z Bielska B. 5, z Krakowa 6 i Opola 7. Zawiadomienia dotyczyły łowienie na 3 wędki, zabieranie ponad limit przysługujących ryb, braku wpisu daty wędkowania i rejestracji złowionych ryb.

 

O godz. 16,00 rozpoczęło się  posiedzenie Zarządu Okręgu, który otworzył prezes Mirosław Iwański przedstawiając ośmiopunktowy porządek obrad przyjęty w całości bez uwag i uzupełnień.

W pierwszej kolejności wiceprezes ZO kol. Janusz Olszewski przedstawił do zatwierdzenia uchwały podjęte na posiedzeniach Prezydium ZO  w dniach 23 lipca i 28 sierpnia 2014 r.

W sprawach organizacyjnych prezes Okręgu omówił projekt uchwały w sprawie zmiany schematu organizacyjnego biura w zakresie likwidacji stanowiska z-cy dyrektora biura i z-cy gł. księgowego, których zakresy obowiązków i odpowiedzialności przejmą  starsi specjaliści. Zmiany te mają usprawnić kierowanie i zarządzanie biurem ZO.

 

W sprawach finansowych skarbnik ZO kol. Robert Sito przedstawił projekty uchwał w spawie:

- uchwalenia okręgowych składek członkowskich na 2015 rok w wysokości 112 zł,   zakres i zasady stosowania ulg w okręgowych składkach członkowskich, podziału części okręgowej składki członkowskiej pozostającej w kołach z przeznaczeniem na zarybienie wód stojących ogólnodostępnych oraz  kryteria oceny działalności kół.

Potrzeba ustanowienia nowej członkowskiej składki okręgowej wynika ze zmniejszenia się przychodów Okręgu i kół z innych źródeł finansowania, stałego podnoszenia przez gminy podatku od nieruchomości,  na których Okręg prowadzi statutową działalność wędkarską, a w szczególności z umownego użytkowania akwenów, których czynsze corocznie wzrastają, a w przypadku obwodów rybackich uzależnione są od ceny rynkowej zboża. Z przejętych założeń składka okręgowa powinna pozostać na niezmienionej wysokości co najmniej do 2017 r.  tak jak to było dotychczas, czyli nie była ona zmieniana przez ostatnie 4 lata.

 ̵  podziału składek członkowskich na 2015 rok, która wg wstępnych założeń Zarządu Głównego ma wynosić 70 zł.

 

W sprawach gospodarczych wiceprezes d.s.  gospodarczych Konrad Ciura omówił projekty uchwał w sprawie:

 ̵ zakupu działek w miejscowości Łęg w powiecie raciborskim o powierzchni 7372 m2  stanowiącym część gruntów pod wodami będącymi w użytkowaniu okręgu,

̵  wydania wtórników zezwoleń na wędkowanie na wodach Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach dla członka  Koła  nr 3 Bytom i Koła nr 35 Mikołów,

 ̵  zasad wędkowania obowiązujących od 2015 r. na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach, do których wprowadzono na Odrze w Kędzierzynie Koźlu odcinek NO KILL z możliwością zabierania złowionych ryb tylko we wtorki i czwartki każdego tygodnia,

  ̵  wykazu wód krainy pstrąga i lipienia na lata 2015-2017, 

  ̵  zmiany łowiska ogólnodostępnego Goldman nr 538 na łowisko specjalne w Bieruniu Kopciowicach.


W sprawach dzieci i młodzieży wiceprezes ZO Zbigniew Mośko przedstawił projekt uchwały w sprawie: nadania odznak „Wzorowy Młody Wędkarz” dla członka Koła KWK Śląsk i Koła Czerwionka.

Wszystkie projekty uchwał zostały przyjęte jednogłośnie.

 Komendant Społecznej Straży Rybackiej kol. Andrzej Jania przedstawił sprawozdanie z działalności SSR na wodach Okręgu PZW Katowice za I półrocze 2014 r. Społeczna Straż Rybacka w tym czasie skontrolowała na wodach Okręgu 32 520 wędkarzy, w tym: 27 361 wędkarzy na wodach otwartych, na wodach  licencyjnych, 4 792 wędkarzy oraz 365 wędkarzy w  obrębach ochronnych. Działania prowadzone były z udziałem Państwowej Straży Rybackiej, Policji, Straży Leśnej, Straży Miejskiej, Straży Łowieckiej i Straży Pożarnej. W wyniku tych działań zatrzymano 35 szt. sprzętu wędkarskiego 23 szt., sprzętu kłusowniczego 12 szt. innego. sprzętu. Ujawniono 452 wykroczenia w tym 271 przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym, 181 przeciwko Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb. Na ujawnionych sprawców wykroczeń nałożono 222 mandaty karne na kwotę 32.070 zł , w tym na członków PZW 83 MK na kwotę 12.130 zł oraz na osoby nie zrzeszone 139 MK na kwotę 19.940 zł. Pozostałe wykroczenia skierowane zostały do sądów koleżeńskich i sądów powszechnych. W działaniach tych  brały udział dwie grupy mobilne, tzw. szybkiego reagowania utworzone przy Zarządzie Okręgu PZW Katowice..

 

W sprawach różnych podjęto uchwałę:

̵  w sprawie zawieszenia w czynnościach prezesa koła z rej. IV Mieczysława M za przynależność do konkurencyjnego stowarzyszenia wędkarskiego, w którym jednocześnie pełni funkcję prezesa. Zgodnie z § 18 ust. 4 statutu PZW członek innej organizacji wędkarskiej działającej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej nie może być członkiem władz i organów Związku,

̵  w sprawie dofinansowania inwestycji w kołach Ruda Śl.,  Czechowice Dziedzice i Zabrze – Makoszowy z przeznaczeniem na remont kapitalny siedzib kół i remontu stawu Bocianie Gniazdo,

Prezes Okręgu poinformował o decyzji ZG PZW w sprawie oświadczenia woli sprzedaży Domu Kultury Wędkarskiej w Łopusznie oraz zapoznał z notatką Okręgowej Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej  czynności kontrolnej w kole PZW Wodzisław Śl.

 

 

Mirosław Iwański

Prezes Zarządu Okręgu

 

Fot. Jarosław Pawlak

  

 

 


 

 

 

Zdjęcia