Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Posiedzenie władz Okręgu – czerwiec 2016 r.

Aktualności | 2016-06-16 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 

W czwartek 16 czerwca 2016 r. o godz. 10,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, a następnie o godz. 15,00 posiedzenie Zarządu Okręgu. Oba posiedzenia otworzył prezes Zarządu Okręgu kol. Mirosław Iwański.

W posiedzeniach uczestniczyli zaproszeni goście: sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Jarosław Pawlak, przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego kol. Zbigniew Górski, rzecznicy dyscyplinarni kol. Władysław Wenerski i Tadeusz Wnorowski, dyr. biura Henryk Brylski i gł. księgowa Iwona Galus.

Na posiedzeniu Prezydium ZO omówiono 9 projektów uchwał do podjęcia na posiedzeniu Zarządu Okręgu związanych z bieżącą działalnością Związku.

 

Wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. Janusz Olszewski omówił uchwałę w sprawie: zatwierdzenia 36 uchwał Prezydium ZO podjętych na posiedzeniach w marcu, kwietniu i maju br. W czasie dyskusji Zarząd Okręgu uchylił § 2 uchwały nr 23/2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie dofinansowań inwestycji w kołach dot. dofinansowania remontu drewnianego kampingu koła nr 64 Zabrze znajdującego się na terenie ośrodka Bezchlebie oraz uchwałę w sprawie zatwierdzenia komisji egzaminacyjnych w kole PZW nr 13 Gliwice i kole PZW nr 99 przy KWK Ziemowit.

 

Sekretarz ZO kol. Mirosław Winiarski omówił uchwałę w sprawie dostosowania działalności gospodarczej okręgu zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności.

 

Wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Konrad Ciura omówił uchwały w sprawie: zamknięcia do wędkowania zbiornik nr 616 Odra II w dniu 02.07.2016 w godzinach  od 9.00 do 16.00  na czas trwania międzynarodowych zawodów kajakowych ,,Meander Orient Expres 2016” organizowanych przez Klub Kajakowy Meander, uchylenia uchwały nr 42/2014 ZO z dnia 25.06.2014 r. w sprawie odłowu suma przy użyciu narzędzi rybackich na zb. Gliniok nr 301 w Mysłowicach z braku możliwości selekcyjnego odłowu, wydania wtórników zezwoleń na wędkowanie dla członka koła PZW 108 Miasteczko Śl., koła PZW nr 36 Sosnowiec Milowice

i członka koła PZW nr 28 Knurów utraconych w wyniku kradzieży, zniszczenia zezwoleń z przyczyn niezależnych od wędkarza.

 

Skarbnik ZO kol. Robert Sito omówił uchwały w sprawie: zmiany załącznika do uchwały nr 60/2013 r. Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 19.12.2013 r. dotyczącej wysokości diet dla członków Polskiego Związku Wędkarskiego  pełniących funkcję społeczne we władzach i organach statutowych Okręgu w Katowicach w związku ze zmianą funkcji sekretarza i członka OKR w składzie okręgowej komisji rewizyjnej oraz uchwałę w sprawie  przesunięcia 15 000 zł z funduszu zarybieniowego na fundusz ochrony wód. 

 

W dalszej części obrad Prezydium wysłuchało ustnych sprawozdań z prac poszczególnych komisji problemowych.

 

Kol. Janusz Olszewski - przewodniczący komisji organizacyjnej przypomniał zasady powoływania członków komisji egzaminacyjnej w kołach. Członkiem komisji egzaminacyjnej może być osoba, która: posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony oraz połowów ryb; nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo albo umyślne wykroczenie przeciwko przepisom o rybactwie śródlądowym, przepisom o rybołówstwie, przepisom o łowiectwie, przepisom o ochronie przyrody lub przepisom o ochronie zwierząt. W sprawie tej zostaną przygotowane stosowne materiały łącznie z drukiem zaświadczenia o zdaniu egzaminu przez osobę ubiegającą się o kartę wędkarską. Materiały te zostaną rozesłane do kół i zamieszczone na stronie internetowej okręgu.

Skarbnik ZO kol. Robert Sito przedstawił analizę liczebności członków okręgu na dzień 31 maja 2016 r. , która w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. jest niższa o 88 wędkarzy oraz analizę realizacji budżetu za okres 5 miesięcy , która jest na poziomie proporcjonalnym co do planowanych założeń budżetowych na 2016 r.

 

Rzecznik dyscyplinarny Tadeusz Wnorowski złożył informację z przeprowadzonych 23 postępowań dyscyplinarnych w 2015 r. przeciwko działaczom pełniącym funkcję we władzach i organach kół. W ramach regulaminowych działań rzeczników dyscyplinarnych kół rozeznali oni i skierowali 568 wykroczeń do sądów koleżeńskich kół za wykroczenia Amatorskiego regulaminu połowu ryb.

 

Kol. Władysław Wenerski  - drugi rzecznik dyscyplinarny poinformował o opracowaniu w formie broszury  instrukcje postępowania rzecznika dyscyplinarnego PZW z praktycznymi przykładami  wypełniania  obowiązujących druków w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym, które otrzymają wszyscy rzecznicy kół w terenie.

 

Kol. Jarosław Pawlak – sekretarz  Okręgowej Komisji Rewizyjnej poinformował członków zarządu o przeprowadzonych kontrolach dot. zarybień obwodów rybackich, przeprowadzonych w okręgu inwestycji w latach 2014 – 2015 oraz zapowiedział rozpoczęcie kontroli działalności sportowej prowadzonej przez okręgowy kapitanat sportowy i okręgowy klub wędkarski.

 

Kol. Zbigniewa Górski – przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego poinformował zebranych o przeprowadzonych szkoleniach przewodniczących sądów koleżeńskich kół, których wiedza i poziom prowadzonych rozpraw jest zadawalający. W stosunku do ubiegłego roku ilość przeprowadzonych rozpraw kształtuje się na podobnym poziomie.

Kol. Henryk Brylski dyr. biura ZO zdał relację z realizacji umów na obwodach rybackich w ramach zawartych umów  z RZGW , które przebiegają zgodnie z umowami i obowiązującymi przepisami oraz ogłosił wykonanie wiosennych zarybień wód okręgu.

 

Prezes  Zarządu Okręgu udzielił informacji o pracach prezydium ZG dot. rozpatrzenie wniosków Komisji ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód w sprawie zmian w ustawach i rozporządzeniach państwowych dot. gospodarki wędkarsko-rybackiej; założeń programowych i stanu przygotowania „Konferencji Naukowej PZW w 2016 r.” ; omówienia tematyki spotkania prezesów i dyrektorów okręgów PZW w Spale w dn. 24-25.06.br. oraz stanu przygotowań prac nad programem tworzenia bazy członków PZW.

 

 

 

Prezes Zarządu Okręgu

Mirosław Iwański

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia