Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Lipcowe posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach

Aktualności | 2017-07-20 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

W czwartek 20 lipca 2017 r. o godz. 11,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, a następnie o godz. 16,00 posiedzenie Zarządu Okręgu, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący i sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski i kol. Jarosław Pawlak; przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego kol. Zbigniew Górski; rzecznik dyscyplinarny Władysław Wenerski oraz dyrektor biura ZO Henryk Brylski.

 

 

Na posiedzeniu Prezydium ZO omówiono 13 projektów uchwał do podjęcia na posiedzeniu Zarządu Okręgu dot., m.in. spraw organizacyjnych, gospodarczych, finansowych i sportowych regulujących działalność okręgu w II połowie 2017 r.

Na posiedzeniu Zarządu Okręgu w zakresie działalności organizacyjnej zostały podjęte następujące uchwały:

̶  zatwierdzono 10 uchwał przyjętych na posiedzeniu czerwcowym przez prezydium ZO,

̶  zatwierdzono  plan  pracy i tematykę  posiedzeń  Prezydium  ZO i Zarządu Okręgu na II półroczu 2017 roku,

̶  zatwierdzono składy osobowe komisji problemowych:

 

• organizacyjna: przewodniczący Janusz Olszewski, zastępca przewodniczącego Mirosław Winiarski, sekretarz  Dariusz Gacek, członkowie:  Ryszard Chrobok, Robert Sito, Gerard Plewnia, Marek Wochnik,  Dariusz Ciacia;

• gospodarcza: przewodniczący Edward Totoń, zastępca przewodniczącego Krystian Sowada, sekretarz Zbigniew Suchecki,  członkowie:  Ryszard Koselarz,  Ryszard Pawłowski, Antoni Płachetka,  Kazimierz Kowalik,  Aleksander Nowrot, Artur Borowski, Karol Breske, Henryk Brylski,  Andrzej Jania, Jarosław Brzeziński;

• finansowa: przewodniczący Robert Sito, zastępca przewodniczącego Arkadiusz Szulta, sekretarz  Tadeusz Rakoczy, członkowie: Mieczysław Ostrowski, Damian Walaszek, Karol Mateja, Joachim Wieschalka, Kazimierz Szachniewicz,  Mirosław Tkacz,  Iwona Galus;

• odznaki: przewodniczący Andrzej Szczęsny, zastępca przewodniczącego Mieczysław Ostrowski, sekretarz  Andrzej Jania, członkowie:   Ryszard Pawłowski,  Antoni Płachetka,  Joachim Wieschalka,  Ryszard Chrobok, Karol Breske;   

• promocji i mediów: przewodniczący Dariusz Gacek, zastępca przewodniczącego Mirosław Winiarski, sekretarz  Iwona Galus, członkowie:  Andrzej Jania,  Zbigniew Pałka, Leszek Pytlik, Tadeusz Rakoczy, Andrzej Stokfisz.

 

̶  uchylono uchwałę nr 10/2017 Zarządu Koła PZW nr 17 Imielin z dnia 06.06.2017 r. w sprawie: finansowania w formie delegacji osobie niepełnosprawnej ruchowo na zawody w dalszej odległości. Uchwała została  podjęta niezgodnie z obowiązującymi przepisami, bez określenia miejsca i kategorii zawodów oraz terminu ich rozgrywania.

̶  powołania zespół ds. organizacyjno-gospodarczych łowiska specjalnego Bażyna w składzie: Edward Totoń – wiceprezes ds. gospodarczych, Andrzej Szczęsny – członka Prezydium ZO i  Artura Borowskiego – członka ZO.

 

 

W zakresie działalności gospodarczej podjęto następujące uchwały w sprawie:

 

̶  powołano zespół ds. stanic i łowisk specjalnych kół w składzie: przewodniczący Zbigniew Suchecki i  Krystian Sowada  - członkowie komisji gospodarczej, Damian Walaszek,  Robert Sito i Tadeusz Rakoczy  - członkowie komisji finansowej oraz Jarosław Brzeziński GRW. Zadaniem zespołu jest wszechstronny przegląd stanic i łowisk specjalnych i dostosowania ich do obowiązujących w Związku przepisach gospodarki rybacko – wędkarskiej;

̶  zmiany w § 4 uchwały nr 23/2002 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dn. 27.06.2002 r. w sprawie ustanowienia gospodarzy wód. Zgodnie z ustaleniem Rejonu VI, opiekę nad poszczególnymi odcinkami rzeki Odry sprawować będą: koło PZW nr 109 Krzyżanowice – lewy brzeg Odry od Chałupek do ujścia Psiny; koło PZW nr 126 Odra – prawy brzeg Odry, od ujścia Olzy do kanału Ulga; koło PZW nr 45 Racibórz Miasto – od ujścia rzeki Psiny, oba brzegi do połączenia kanału Ulgi z Odrą; koło PZW nr 46 SGL Carbon Polska S.A. – od połączenia kanału Ulgi z Odrą, oba brzegi do promu  w Ciechowicach; koło PZW nr 31 Kuźnia Raciborska – od ujścia Suminy, oba brzegi do granicy wód Okręgu; koło PZW nr 50 Rydułtowy – brzeg od strony Ligoty Tworkowskiej od stawu w Wielikącie do żwirowni Brzezie;

̶  wydania wtórnika zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na wodach Okręgu PZW w Katowicach w 2017 r. dla członek koła PZW nr 45 Racibórz Miasto, który utracił zezwolenie w wyniku kradzieży;

̶  zamknięcia do wędkowania zbiornik nr 656 „Srebrniok” w dniach od 25.07.2017 godz. 06.00 do 30.07.2017 godz. 20.00 na czas rozgrywania zawodów karpiowych "O puchar Kierownika Nadzoru Wodnego Buków". Zawody organizuje zarząd koła PZW nr 126 Odra;

̶  zamknięcia do wędkowania zbiornik nr 657 „Ostróg - staw nr 5” w dniach od 14.09.2017 godz. 06.00 do 17.09.2017 godz. 13.00 na czas rozgrywania zawodów karpiowych oraz wyraża zgodę na używanie środków pływających w tym tzw. modeli pływających w okresie trwania ww.  zawodów. Zawody organizuje zarząd koła PZW nr 45 Racibórz Miasto;

̶  zmiany w rozdziale III pkt 5 regulaminu łowiska licencyjnego „Wesoła Fala” nr 504 na brzmienie: Na łowisku połów jest dozwolony na całej długości linii brzegowej z wyjątkiem miejsc oznaczonych jako tarlisko i obręb ochronny, z zachowaniem odległości między wędkującymi zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.

̶  zmiany w załączniku nr 1 i 2 do uchwały nr 22/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 20.02.2017 r. w sprawie regulaminu porządkowego, cennika oraz regulaminu rezerwacji ośrodka wypoczynkowo-wędkarskiego w Bezchlebiu w 2017 r. Zmiany dotyczą nie pobierania opłat za wjazd i wejście na teren ośrodka od osób najmujących kempingi oraz wydania zezwoleń bezimiennych dla członków koła PZW nr 64 Zabrze Miasto, którzy będą wykonywać czynności na rzecz ośrodka w ramach powierzonej im na tym terenie działalności rybacko wędkarskiej. Ponadto z ogólnodostępnego szaletu mogą korzystać jedynie osoby, które wykupiły bilet wstępu na teren ośrodka.  Stwarza się także możliwość odpłatnego korzystania z ręczników kąpielowych, ręczników do twarzy i rąk oraz ścierek do naczyń.

 

 

 

W zakresie działalności finansowej podjęto następującą uchwałę w sprawie:

̶  uchylenia uchwały nr 8/2017 Zarządu Koła PZW nr 19 Jaworzno Miasto z dn. 03.04.2017 r. dotyczącą nie pobierania opłaty wpisowej po 30 kwietnia 2017 r.

 

Powyższe uchwały zostały przedstawione i omówione przez przewodniczących poszczególnych komisji problemowych.

 

W końcowej części posiedzenia przewodniczący komisji problemowych przedstawili wyniki prac organizacyjnych jakie wykonali po ukonstytuowaniu się nowego Zarządu Okręgu.

 

 

Mirosław Iwański

Prezes Zarządu Okręgu

 

Fot. Jarosław Pawlak


 

 

Zdjęcia