Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Posiedzenie władz Okręgu – październik 2017 r.

Aktualności | 2017-10-27 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach


W piątek 27 października 2017 r. o godz. 11,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, a następnie o godz. 16,00 posiedzenie Zarządu Okręgu. Oba posiedzenia otworzył prezes Zarządu Okręgu kol. Mirosław Iwański.

W posiedzeniach uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący i sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej - kol. Zygmunt Witkowski i Jarosław Pawlak; rzecznik dyscyplinarny - kol. Władysław Wenerski; dyr. biura Henryk Brylski i gł. księgowa Iwona Galus.

 

 

Na posiedzeniu Prezydium ZO omówiono 17 projektów uchwał do podjęcia na posiedzeniu Zarządu Okręgu dotyczące, m.in. zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO, aktualizacji podziału Okręgu PZW w Katowicach na rejony, uchylenia uchwały nr 61/2017 Zarządu  Koła PZW nr 78 JAS-MOS  z dnia 07.09.2017 r. w sprawie rezygnacji prowadzenia stanicy wędkarskiej Buków, opracowania programu naprawczego działalności gospodarczej Stanicy wędkarskiej prowadzonej przez koła PZW nr 78 Jas-Mos w Bukowie, zatwierdzenia zasad wędkowania obowiązujących od 2018 r. na wodach ogólnodostępnych, prowadzenia rejestracji połowu ryb na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach, przyjęcia wykaz wód krainy pstrąga i lipienia na lata 2018-2020 Okręgu PZW w  Katowicach, zatwierdzenia 4 regulaminów łowisk licencyjnych: nr 112 „Łosień”, 632 „Olza”, 634 „Sazan”, 108 „Dzibice”, 115 „Długi”, zmian w łowisku licencyjnym nr 115 „Długi i Szklarnia”, podziału składek członkowskich na 2018 rok, uchwalenia okręgowych składek członkowskich, dofinansowania inwestycji w Kole PZW nr 3 Bytom, dofinansowania inwestycji w Kole PZW nr 32 Lędziny, udzielenia pożyczki dla Koła nr 69 Huta Bankowa.

 

 


Zarządu Okręgu w zakresie działalności organizacyjnej podjął następujące uchwały: zatwierdził 6 uchwał przyjętych na posiedzeniu prezydium ZO w  sierpniu i wrześniu br.


 

Kol. Janusz Olszewski – wiceprezes ZO ds. organizacyjnych omówił uchwały w sprawie: aktualizacji podziału okręgu na rejony z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w kadencji 2013 – 2016 związanych z połączeniem koła PZW Siemianowice Śl. z kołem PZW Michałkowice, uchylenia uchwały nr 61/2017 Zarządu Koła PZW nr 78 JAS-MOS z dnia 07.09.2017 r. dot.: rezygnacji z zarządzania Stanicą wędkarską Buków.

 

 

 

Kol. Edward Totoń wiceprezes ZO ds. gospodarczych omówił uchwały w sprawie: zasad wędkowania jakie będą obowiązujących w 2018 r. na wodach ogólnodostępnych z zastrzeżeniem do prawa dokonywania zmian w zasadach wędkowania w trakcie roku kalendarzowego. Zmiany te będą ogłaszane na stronie internetowej, tablicach ogłoszeniowych i siedzibach kół, a wiązać się będą ze zmianami przepisów państwowych i właścicieli dzierżawionych przez okręg zbiorników wodnych; prowadzenia rejestracji połowu ryb na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach w 2018 r. zawierająca wzór rejestru połowu ryb łącznie z instrukcją wypełniania rejestru; ustalenia wód krainy pstrąga  i lipienia na lata 2018-2020 na terenie Okręgu PZW  w Katowicach; zatwierdzenia regulaminu łowisk licencyjnych: nr 112 „Łosień” położonego na skraju lasu Bienia w Dąbrowie Górniczej, w dzielnicy Łosień, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 16 ArcelorMittal; nr 632 „Olza” położonego w miejscowości Olza przy ul. Wiejskiej, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 111 Olza; nr 634  „Sazan” położonego w miejscowości Odra przy ul. Głównej, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 126 Odra; nr 108 „Dzibice” położonego w gminie Kroczyce i nr 115 „Długi” położonego w gminie Ciągowice, powiat Zawiercie, których gospodarzem jest Koło PZW nr 66 Spółdzielnia Mieszkaniowa Zawiercie;  rozdzielenia zbiorników łowiska licencyjnego nr 115 „Długi i Szklarnia” na łowisko licencyjne - Długi nr 115 i łowisko Szklarnia o powierzchni 0,35 ha, które z dniem 01.01.2018 r. staje się łowiskiem ogólnodostępnym i wchodzi w skład zbiorników nr 104 „Ciągowice”, jednocześnie zatwierdzone zostają zmiany w regulaminie łowiska licencyjnego Długi nr 115. 

 

Kol. Robert Sito skarbnik ZO omówił uchwały w sprawie: dofinansowania inwestycji remontu elewacji zewnętrznej budynków na stanicy wędkarskiej w Przeczycach koła nr 3 Bytom w wysokości do 21.000,00 zł poniesionych kosztów na podstawie przedstawionych faktur oraz dofinansowania inwestycji kompleksowego remontu budynku rybaczówki koła nr 32 Lędziny w wysokości do 50 % poniesionych kosztów jednak nie więcej niż do kwoty 21.000,00 zł na podstawie przedstawionych faktur, uchwalenia okręgowych składek członkowskich na zagospodarowanie i ochronę wód na 2018 rok wraz z kryteriami oceny kół. Składkę podstawową uchwalono w wysokości 125 zł. w oparciu o rachunek ekonomiczny, zasady określone w uchwałach ZG PZW i zadania wynikające z zawartych umów na użytkowanie obwodów rybackich oraz  propozycji delegatów OZD w Katowicach wynikającej z zastosowania 50% ulgi dla członków Związku, którzy ukończyli 65 rok życia pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 25 lat - kobiety 60 lat bez stażu członkowskiego. Utrzymano zasadę dla nowo wstępującej młodzieży do lat 16 zwolnienia ze składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód, wpisowego, opłaty egzaminacyjnej, legitymacji członkowskiej i ekwiwalentu za pracę na rzecz koła; podziału składki członkowskiej w wysokość 86 zł, która będzie obowiązywać w 2018 roku; udzielenia kołu PZW nr 69 Huta Bankowa pożyczki w wysokości 8.500,00 zł na rozliczenie umowy realizacji zadania publicznego, zawartej w dniu 03.03.2017 r. z Gminą Dąbrowa Górnicza. 

 

 

 

W dalszej części obrad ZO wysłuchało ustnych sprawozdań z prac poszczególnych komisji problemowych.

 

Główna księgowa biura ZO Iwona Galus przedstawił analizę liczebności członków okręgu na dzień 19 października 2017 r. , która w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. jest niższa o 1443 wędkarzy. Główną przyczyną spadku liczebności członków jest wyludnianie się mieszkańców woj. śląskiego, z którego wędkarze powracają do swoich rodzinnych stron, jak również w poszukiwaniu pracy za granicą. Analiza realizacji budżetu za okres 9 miesięcy po stronie wydatków nie zagraża jednak planowanym założeniom budżetowym na 2017 r., który realizowany jest w ramach stałego monitorowania kosztów i poszukiwaniu rozwiązań minimalizujących wydatki.

 

 

Rzecznik dyscyplinarny Władysław Wenerski złożył sprawozdanie z otrzymanych zawiadomień o wykroczeniu, które wpłynęły do okręgu we wrześniu i październiku w ilości 28 wniosków , z których po jednym  skierowano do ZO PZW w Opolu  i Bielsko Biała. Wykroczenia dotyczyły braku wpisu daty do rejestru połowu ryb, niewpisywaniu złowionych ryb, wędkowaniu na 3 wędki.

   

 

Kol. Andrzej Jania komendant etatowej społecznej straży rybackiej złożył sprawozdanie za III kwartały 2017 r. Społeczna Straż Rybacka przeprowadziła 63 działania antykłusownicze. W czasie prowadzonych działań kontrolnych na wszystkich rodzajach wód skontrolowano 29 356 wędkarzy. We wspólnych działaniach SSR uczestniczyła 95 razy z Państwową Strażą  Rybacką, 85 razy z Policją oraz 313 kontroli przeprowadzonych z innymi służbami tj. Straż Miejska, Straż Leśna, Straż Łowiecka, Straż Pożarna. W czasie działań antykłusowniczych zatrzymano 23 szt. sprzętu: w tym wędkarskiego 7 szt., sprzętu kłusowniczego 11 szt. oraz 5 szt. innego sprzętu. Ujawniono 617 wykroczeń, w tym 349 przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym, 268 przeciwko Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb. Na ujawnionych sprawców wykroczeń nałożono 63 mandaty karne na kwotę 9.880 zł , w tym na członków PZW 14 MK na kwotę 1.550 zł oraz na osoby nie zrzeszone 49 MK na kwotę 8.330 zł.

 

 

 

Prezes  Zarządu Okręgu złożył sprawozdanie z obrad Krajowego Zjazdu Delegatów PZW jaki odbył się w dniach 20 – 22 października 2017 r. w Spale. Na prezesa ZG PZW wybrany został Teodor Rudnik prezes Okręgu PZW Słupsk.

Z naszego Okręgu do Zarządu Głównego wybrany został: na funkcję wiceprezesa ZG ds. organizacyjnych kol. Mirosław Iwański, na wiceprezesa ZG ds. sportu  kol. Zbigniew Mośko i na członka ZG kol. Roberta Sito, sekretarzem Głównej Komisji Rewizyjnej został wybrany kol. Dariusza Gacka, członkiem GKR kol. Mirosław Winiarski, a do Głównego Sądu Koleżeńskiego wybrano kol. Zbigniewa Górskiego. XXXI Zjazd Delegatów przyjął uchwałę programową w sprawie kierunków działania PZW na lata 2017 – 2020. 

 

 

 

Kol. Henryk Brylski dyr. biura ZO przekazał informację w sprawie wykonania tegorocznego zarybienia wód okręgu. Zarybienie wykonano w wysokości około  70 % Do zakończenia pełnego planowanego zarybienia pozostała kwoto około 1  miliona zł.

 

 

Prezes Zarządu Okręgu

Mirosław Iwański

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

Zdjęcia