Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 7.06.2018

Aktualności | 2018-06-07 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 

W czwartek 7 czerwca 2018 r. o godz. 12,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, a następnie o godz. 17,00 posiedzenie Zarządu Okręgu, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący i sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski i kol. Jarosław Pawlak; rzecznik dyscyplinarny Władysław Wenerski oraz dyrektor biura ZO Henryk Brylski i gł. księgowa Iwona Galus.

 

Na posiedzeniu Prezydium ZO podjęto 2 uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia 3 osobowego składu komisji do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską w Kole PZW nr 103 Rogoźnik,

- wydania wtórnika zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na wodach Okręgu PZW w Katowicach w 2018 r. dla członka koła PZW nr 7 Czechowice-Dziedzice i członka koła PZW nr 7 Imielin.

Uchwały omówili wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. Janusz Olszewski i wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Edward Totoń.

Ponadto omówiono projekty 9 uchwał dot., m.in. spraw organizacyjnych i gospodarczych, regulujących działalność okręgu w 2018 r.

  

 

Na posiedzeniu Zarządu Okręgu w zakresie działalności organizacyjnej podjął następujące uchwały w sprawie:

- przedłożenia uchwał Prezydium ZO podjętych na posiedzeniach Prezydium ZO w dniach 22.03.2018 r. i 26.04.2018 r., które przyjęto baz zmian i uchyleń,

- wykreślenia poz. nr 40 załącznika nr 1 uchwały nr 8/2009 ZO z dnia 21.02.2009 r w sprawie składów komisji egzaminacyjnych kół, wykreślenie dotyczy zmiany składu osobowego komisji egzaminacyjnej koła PZW nr 103 Rogoźnik,

- uchylenia uchwały nr 5/2016 ZO PZW w Katowicach z dnia 20.02.2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektora biura ZO do przetwarzania danych osobowych w związku z powołaniem inspektora danych osobowych kol. Jadwigi Pyka zgodnie z rozporządzeniem UE RODO, które omówił  wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. Janusz Olszewski;

 

 

 

W zakresie działalności gospodarczej podjęto następujące uchwały w sprawie:

- zmieniany załącznika do uchwały nr 6/2018 Prezydium Zarządu Okręgu PZW   w Katowicach z dnia 25.01.2018 r. dot. protokołu uzgodnień z PGW Wody Polskie dla działki nr 463/300 położonej w gminie Lubomia, obręb Nieboczowy k. m. 2 o pow. 0,0270 ha, w związku z budową zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny (którego lokalizacja została ustalona decyzją Wojewody Śląskiego nr 1/2012 z dnia 26 listopada 2012 r. o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej pn. „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder)”) zachodzi konieczność zajęcia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 463/300 położonej w Gminie Lubomia, obręb Nieboczowy k. m. 2  o powierzchni 0,0270 ha dla wykonania nasadzeń kompensacyjnych. Sprzedaż nieruchomości nastąpi na podstawie wyceny nieruchomości przygotowanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosić będzie RZGW.

- zatwierdzenia regulaminu i cennika pola kempingowego przy przystani wędkarskiej Koła PZW nr 3 Bytom nad zbiornikiem Przeczyce nr 004,

- zatwierdzenia regulaminu i cennika przystani wędkarskiej Koła PZW nr 3 Bytom nad zbiornikiem Przeczyce nr 004,

- wyrażenia zgody na przeprowadzenie odłowów monitoringowych ichtiofauny w obwodach rybackich przez grupą połowową  (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytetu Śląskiego, Katedra Hydrobiologii) w ramach pracy badawczej na następujących rzekach: Bolina w obwodzie rybackim rz. Przemszy nr 1, pot. Centuria w ob. ryb. rz. Białej Przemszy nr 1, pot. Korzenica w ob. ryb. rz. Pszczynki nr 1, rz. Mitręga w ob. ryb. rz. Przemszy nr 1 i  rz. Mleczna w ob. ryb. rz. Małej Wisły nr 3. Wyniki prac doktorskich zostaną przekazane okręgowi PZW w Katowicach uprawnionemu do rybactwa na tych obwodach z możliwością wykorzystania w gospodarce rybacko-wędkarskiej okręgu, które omówił wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Edward Totoń;

 

 

 

W zakresie wystąpienia z wnioskami o nadanie odznaczeń i wyróżnień dla członków PZW, podjęto następujące uchwały:

̶  w sprawie nadania krajowych odznak honorowych PZW w ilości 113 szt., medali „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa” w ilości 24 szt., odznaczenia „Zasłużony dla Polskiego Związku Wędkarskiego” w ilości 6 szt. dla osób nie będących członkami Związku i jedną odznakę „Za zasługi dla PZW” dla sekcji wędkarskiej „Centrum” koła PZW nr 3 Bytom,

̶  w sprawie nadania odznaki „Senior Wędkarstwa” w ilości 264 szt. dla członków PZW, którzy są członkami Związku nieprzerwanie przez 40 lat,

̶  w sprawie nadania odznaki okręgowej „Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa w Okręgu Katowickim” w ilości 71 szt. dla członków Okręgu PZW w Katowicach, którzy wnieśli istotny wkład w rozwój okręgu, jego struktur organizacyjnych, podstaw materialnych, gospodarki rybacko-wędkarskiej, ochrony wód, sportu wędkarskiego oraz przestrzeganie postaw etyki wędkarskiej, które omówił przewodniczący komisji odznaki kol. Andrzej Szczęsny.

 

 

 

 

W dalszej części obrad wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. Janusz Olszewski. omówił program i terminarz szkoleń prezesów kół i przewodniczących KRK z przepisów statutowych, regulaminu KRK oraz przedstawił ocenę podejmowanych uchwał przez zarządy kół i korzystanie z pieczątek nagłówkowych władz i organów Związku.

 

W zakresie działalności finansowej Gł. księgowa biura ZO Iwona Galus – przedstawiła informację w sprawie analizy liczebności członków PZW w Okręgu Katowice. Na dzień 31 maja 2018 r. do analogicznego okresu ubiegłego roku stan liczbowy członków okręgu zwiększył się  o 346 członków.

 

W sprawach sportowych kol. Grzegorz Kosin z-ca przewodniczącego OKS złożył projekt druku zgłoszeniowego do zawodów wędkarskich  rozgrywanych i organizowanych przez okręg. Ma on na celu uniknięcia ewentualnych pomyłek lub błędów przy zgłaszania zawodników do zawodów wszystkich dyscyplin wędkarskich.

 

  

 

Prezes Zarządu Okręgu Mirosław Iwański złożył informację z pracy Prezydium ZG i Zarządu Głównego dotyczącą m.in. powołaniu nowego dyrektora biura ZG PZW, zawieszenie Zarządu Okręgu PZW w Koszalinie i powołanie pełnomocnika w celu unormowania gospodarki rybacko-wędkarskiej zgodnie z zaleceniami komisji do ochrony i zagospodarowania ZG PZW.

 

Kol. Zb. Mośko wiceprezes ZO ds. sportu omówił wyniki międzynarodowych, krajowych i okręgowych zawodów wędkarskich oraz stan przygotowań do Okręgowej Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich organizowanych przez koło PZW nr 100 Siemianowice Śl., które odbędą się w dniach 23 i 24.06.2018 r.. Stan przygotowań przebiega zgodnie z planem organizacyjnym.

 

Dyrektor biura ZO kol. Henryk Brylski - złożył z przebiegu zarybień wiosennych informację, która przedstawia się następująco: zarybiono akweny różnymi gatunkami ryb w w ilości l29 419 kg oraz wpuszczono narybek w ilości 919 050 szt. w sumie na kwotę 445 643, 45 zł.

 

Przewodniczący komisji promocji i mediów kol. Dariusz Gacek  przedstawił analizę stron internetowych prowadzonych przez koła na podstawie,  której ustalił, że 21 kół nie prowadzi swojej prezentacji na portalu Związkowym, 15 z nich prezentuje swoją działalność na innych portalach, 6 kół zaniechało prowadzenia prezentacji – całkowity brak aktywności w sieci, 35 kół dodatkowo promuje się aktywnie na Facebooka. W sumie na portalu Związkowym promuje się 82 koła na 113 zarejestrowanych w Okręgu.

 

W sprawach różnych zapoznano uczestników posiedzenia ZO z informacją ZG PZW w sprawie ewentualnego zwolnienia z wpisowego, które skutkuje koniecznością opodatkowania zwolnione osoby podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jego nie wykonanie naraża okręg na sankcję karno-skarbowe.

 

 

 

Prezes Zarządu Okręgu

Mirosław Iwański

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

Zdjęcia