Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 21.03.2019 r.

Aktualności | 2019-03-21 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 

W czwartek 21 marca 2019 r. o godz. 11, 00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, a następnie o godz. 16, 00 posiedzenie Zarządu Okręgu, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący i sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski i kol. Jarosław Pawlak; przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego kol. Zbigniew Górski; rzecznik dyscyplinarny Władysław Wenerski i Wojciech Jędrysik oraz dyrektor biura ZO Henryk Brylski i gł. księgowa Iwona Galus.

 

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu otworzył wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. Janusz. Olszewski.

 

Na posiedzeniu Prezydium ZO podjęto 7 uchwał w sprawie:

- uchylenia uchwał z walnego zgromadzenia sprawozdawczego członków Koła PZW nr 109 Krzyżanowice z dnia 09.12.2018 roku, dot. zmian w zarządzie koła i ustalenia opłat na łowisko licencyjne,

- powołania komisji egzaminacyjnych kół PZW: nr 40 Olkusz Leśnik i nr 64 Zabrze - uchwały omówił wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. J. Olszewski;

   

 

 

- wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie z pomieszczeń stanicy, garażu oraz sprzętu przeznaczonego do utrzymania porządku na terenie stanicy - kołu PZW nr 78 Jas-Mos, 

- zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 504 „Wesoła Fala” położonego  w Mysłowicach Wesołej przy Alei Spacerowej,  którego gospodarzem jest Koło PZW nr 61 Wesoła,

- zatwierdzenia regulamin łowiska licencyjnego nr 815 „Brzeźnica” położonego w miejscowości Tworóg, powiat Tarnogórski przy ulicy Polnej, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 116 Brynek - uchwały omówił: wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Edward Totoń;

 

 

- organizacji zawodów na zbiorniku Dzierżno Duże przez Koło PZW nr 29 Dzierzno Duże.

Organizacja  zawodów wiąże się z:

a) zamknięciem do amatorskiego połowu ryb część linii brzegowej zbiornika  nr 713 Dzierżno Duże  o długości ok. 1200 m na obszarze tzw.  „wpływu” tj. terenu przy wpływie rz. Kłodnicy do zbiornika,  w dniach od  01.05.2019 r. do 05.05.2019 r., na czas rozgrywania  wędkarskich zawodów karpiowych,

b) zamknięciem do amatorskiego połowu ryb w całości zbiornik nr 713 Dzierżno Duże  w dniach od  26.09.2019 r. do 29.09.2019 r.,  na czas rozgrywania zawodów karpiowych „Starcie Tytanów”,

ponadto wyraża zgodę na rozegranie z łodzi zawodów spinningowych przez Koła PZW nr 29 Dzierżno Duże w następującym terminie: spinningowe mistrzostwa Koła – 23.06. br.

- rozegrania zawodów spinningowych z łodzi Garmin Fishing League na zbiorniku Dzierżno Duże, w dniach 23 – 24.11.2019 r. z jednoczesnym zamknięciem zbiornika do amatorskiego połowu ryb na czas rozgrywania zawodów - uchwały omówił  wiceprezes ZO ds. sportu kol. Bogusław Kossowski.

Ponadto omówiono projekty 11 uchwał dot., m.in. spraw organizacyjnych, gospodarczych, finansowych, sportu oraz nadania odznaki senior wędkarstwa na posiedzenie Zarządu Okręgu.

 

 

 

O godz. 16,00 rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Okręgu, które otworzył prezes Mirosław Iwański. 

Na posiedzeniu Zarządu Okręgu w zakresie działalności organizacyjnej podjął następującą uchwałę w sprawie:

- przedłożenia 16 uchwał podjętych na posiedzeniu Prezydium ZO w dniach 20.11.2018 r., 03.01.19 r. i 21.02.2019 r. Wszystkie uchwały przyjęto bez zmian i uchyleń,

- rozwiązania Koło PZW nr 91 KWK Wujek na podstawie uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego członków koła z dnia 16.12.2018 r. z uwagi na brak możliwości właściwego realizowania celów i zadań statutowych. Koło zostanie rozwiązane do dnia 30.06.2019 r. Teren działania zostaje włączony do terenu działania koła PZW nr 20 Katowice Miasto. Dokumentacja, w tym karty ewidencyjne członków koła, środki trwałe i nietrwałe zostają oraz środki pieniężne przekazane zostają protokołem zdawczo-odbiorczym do koła PZW nr 20 Katowice Miasto,

- zatwierdzenia regulaminu „Klubu Karpiowego Carp Dream Wodzisław Śląski” powołanego uchwałą nr 6/2019 Zarządu Koła PZW nr 62 Wodzisław Śląski w dniu 05.02.2019 r., - uchwały omówił wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. Janusz Olszewski;

 

 

W zakresie działalności gospodarczej podjęto następującą uchwałę w sprawie:

- podziału środków finansowych na zarybienie w 2019 r. będących w dyspozycji ZO. Zaplanowano zarybienie wód w obwodach rybackich za kwotę 875 tys. zł i wodach stojących za kwotę 1 321,50 tys. zł,

- zasad prowadzenia gospodarki rybacko - wędkarskiej oraz zasad postępowania podczas stwierdzenia śnięcia ryb na wodach Okręgu PZW w Katowicach. Zasady zostały określone w załączniku nr 1 i 2 niniejszej uchwały i zamieszczone na stronie internetowej ZO,

- finansowania Społecznej Straży Rybackiej działającej w kołach PZW. Przeznacza się  kwotę 120 tys. zł, z podziałem na wykazaną aktywność, koszty delegacji i dofinansowania zawodów wędkarskich w rejonach dla wyróżniających się strażników SSR, sprzedaży koparki samojezdnej KM 251 – uchwały omówił  wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Edward Totoń;

 

W zakresie działalności finansowej podjęto następujące uchwały w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgu PZW w Katowicach za 2018 rok,

- regulaminu porządkowego, cennika oraz regulaminu rezerwacji ośrodka wypoczynkowo-wędkarskiego w Bezchlebiu od 2019 r. – uchwały omówił skarbnik ZO kol. Robert Sito;

 

 

 

 

W zakresie działalności sportowej podjęto następującą uchwałę w sprawie:

- zmiany składu Okręgowego Kapitanatu Sportowego. Do składu OKS powołano kol. Aleksandrę Kurzepę z koło PZW nr 3 Bytom i Marka Kowalewskiego z  koło PZW nr 6 Czeladź - uchwałę omówił wiceprezes ZO ds. sportu kol. Bogdan Kossowski.

 

W zakresie wytycznych dla Komisji Odznak ZO w Katowicach podjęto następującą uchwałę w sprawie:

- zatwierdzenia wytycznych dla Komisji Odznak ZO w Katowicach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały określający weryfikację nadesłanych wniosków z kół zgodnie z nowym regulaminem nadawania odznak honorowych i okolicznościowych PZW wprowadzonego uchwałą ZG PZW nr 66 z dnia 21.09.2018 r., uchwałą nr 2/2003  ZO PZW w Katowicach z dnia 13.02.2003 r. w sprawie nadania odznaki ,,Za zasługi w rozwoju wędkarstwa w Okręgu Katowickim” i uchwały nr 20/2003 ZO PZW w Katowicach z dnia 29.05.2003 r. w sprawie nadania odznaki honorowej ,,Senior wędkarstwa”– uchwałę omówił przewodniczący komisji odznaki kol. Andrzej Szczęsny.

   

 

 

W dalszej części obrad kol. Andrzej Jania przedstawił ocenę pracy SSR za 2018 r. W okresie sprawozdawczym Społeczna Straż Rybacka Okręgu PZW w Katowicach liczyła 674 strażników, przeprowadziła 7124 działania antykłusowniczych, w tym: w porze dziennej 6.129   oraz 995 w porze nocnej.  W czasie prowadzonych działań na wszystkich rodzajach wód skontrolowano 45.075 wędkarzy, w tym na wodach otwartych 38.638, na wodach licencyjnych 6.124 oraz 295 w innych obrębach ochronnych. We wspólnych działaniach uczestniczyła 340 razy Państwowa Straż  Rybacka, 458 Policja oraz 341 kontroli przeprowadzono z takimi służbami jak. Straż Miejska, Straż Leśna, Straż Łowiecka, Straż Pożarna. W czasie działań antykłusowniczych zatrzymano 48 szt. sprzętu, w tym wędkarskiego 4 szt., kłusowniczego 16 szt. Ujawniono 1.201 wykroczenia, w tym 805 przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym, 396 przeciwko Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb. Na ujawnionych sprawców wykroczeń nałożono 258 mandatów karnych na kwotę 35.580 zł, w tym na członków PZW 70 na kwotę 7.570 zł oraz na osoby nie zrzeszone 188 na kwotę 28.010 zł. Skierowano za pośrednictwem Komendanta SSR Okręgu PZW

 w Katowicach 433 zawiadomień o wykroczeniu do rzeczników dyscyplinarnych kół PZW,  46 o wykroczeniach i przestępstwach do PSR Katowice oraz 48 spraw do policji. Do rzeczników dyscyplinarnych Okręgu PZW Bielsko-Biała - 4, Lublin - 1, Opole - 4, Częstochowa - 4, Mazowiecki - 1, Nadnotecki - 1. Ponadto powołaliśmy Posterunek Straży Rybackiej działu Ochrony Wód Okręgu PZW w Katowicach w miejscowości Spytkowice.

 

   

 

 

 

Dyrektor biura ZO kol. Henryk Brylski – przedstawił analizę wyników rejestracji połowu ryb w 2017 r. łącznie z analizą wydatków na zarybienie. Pełna informacja w tej sprawie zawarta jest na stronie internetowej okręgu w załączniku – zarybienie.

Rzecznik dyscyplinarny ZO kol. Władysław Wenerski złożył relację z prowadzonych postępowań przygotowawczych oraz poinformował o przebiegu szkoleń jakie przeprowadził w rejonach z rzecznikami dyscyplinarnymi kół.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski omówił sporządzoną ocenę sprawozdania finansowego okręgu za 2018 r. przeprowadzoną przez zespół powołany do jego przebadania jako nie budzący zastrzeżeń. W swojej wypowiedzi stwierdził, że bilans został sporządzony pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi.

 

   
 

 

 

 

Prezes Zarządu Okręgu

Mirosław Iwański

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

Zdjęcia