Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 06.06.2019 r.

Aktualności | 2019-06-06 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 

W czwartek 06 czerwca 2019 r. o godz. 13, 00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, a następnie o godz. 16,00 posiedzenie Zarządu Okręgu, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący i sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski i kol. Jarosław Pawlak; przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego kol. Zbigniew Górski; rzecznik dyscyplinarny Władysław Wenerski i Wojciech Jędrysik oraz dyrektor biura ZO Henryk Brylski i gł. księgowa Iwona Galus.

 

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu otworzył prezes ZO Mirosław Iwański.

  

Na posiedzeniu Prezydium ZO podjęto 6 uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską przez komisje egzaminacyjne działające w kołach Okręgu PZW w Katowicach. Regulamin opracowano w oparciu o Ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18.04.1985 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 66/99 poz. 750) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. nr 138/01 poz. 1559 ze zmianami). Egzamin obejmuje m. in. następującą tematykę: prawa wędkującego, obowiązki wędkującego, zasady łowienia ryb spokojnego żeru i ryb drapieżnych, wymiary ochronne ryb, okresy ochronne ryb, zachowania na łowisku, rozpoznawanie gatunków ryb. Za zdany egzamin uznaje się 70% prawidłowo udzielonych odpowiedzi.

- powołania 5 osobowej komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską w Kole PZW nr 64 Zabrze - uchwały omówił wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. J. Olszewski;

    

 

 

- wyposażenia siedziby Okręgu PZW w Katowicach w klimatyzację pomieszczeń biurowych  - uchwałę omówił dyr. biura ZO Henryk Brylski;

- wymiarów ochronnych ryb na Spinningowych Mistrzostwach Okręgu. Do punktacji zaliczane będą ryby z gatunków: szczupak, sandacz o wymiarze większym niż 45 cm, pozostałe gatunki ryb zgodnie z zasadami organizacyjnymi sportu wędkarskiego,

- zamknięcia w dniu 29.06.2019 r. w godz. 5.00 – 14.00 do amatorskiego wędkowania łowisko licencyjne Czarna Przemsza, na odcinku od mostu w Przeczycach na drodze S1 do końca zakrętu poniżej kładki. Łowisko zostaje zamknięte w związku z rozgrywaniem międzynarodowych zawodów spinningowych Europa Treff, 

- zamknięcia zbiorniki Przeczyce i Dziećkowice do amatorskiego połowu ryb w dniach 10 - 11.08.2019 r. w godzinach 5.00 – 15.00. Zbiorniki zostają zamknięte na czas rozgrywania spinningowych mistrzostw Okręgu - uchwały omówił wiceprezes ZO ds. sportu Bogdan Kossowski.

- Ponadto omówiono projekty 11 uchwał dot., m.in. spraw organizacyjnych, gospodarczych, finansowych, sportu oraz nadania odznaki senior wędkarstwa na posiedzenie Zarządu Okręgu.

 

 

 

O godz. 16,00 rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Okręgu, które otworzył prezes Mirosław Iwański. 

 

- Na posiedzeniu Zarządu Okręgu w zakresie działalności organizacyjnej podjęto następujące uchwały w sprawie:

- przedłożenia 11 uchwał Prezydium ZO podjętych w dniach 04.04.2019 r. i 09.05.2019 r. Uchwałę przyjęto bez zmian i uchyleń - uchwałę omówił wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. J. Olszewski;

 

- złożenia wniosków do Zarządu Głównego PZW o nadanie złotej odznaki PZW  z wieńcami, złotej, i brązowej odznaki PZW, medalu  „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa”dla działaczy kół Okręgu PZW w Katowicach oraz odznaczenia „Zasłużony dla Polskiego Związku Wędkarskiego” dla osób i instytucji z Okręgu katowickiego,

- nadania  odznaki okręgowej „Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa w Okręgu Katowickim” członkom kół PZW za szczególne zasługi w działalności Związkowej  - uchwały omówił przewodniczący komisji odznaki kol. Andrzej Szczęsny.

 

 

 

W dalszej części obrad gł. księgowa kol. Iwona Galus przedstawił analizę realizacji budżetu, który utrzymuje się na planowanym poziomie.

 

Dyrektor biura ZO kol. Henryk Brylski – przedstawił informację z przebiegu zarybień wiosennych, realizacji umów na obwodach rybackich. Realizacja zarybienia przebiega zgodnie z planem zarybień. Dokonano zarybienia różnymi gatunkami ryb w ilości 35.801 kg o wartości 528.859,01 zł., w tym 260.000 szt. sandaczem w kwocie 42.417,37 zł.

 

Prezes ZO Mirosław Iwański – przedstawił informację z posiedzenia ZG i Prezydium ZG w sprawach m.in. zatwierdzenia terminarza i tematyki posiedzeń ZG i Prezydium ZG, uchylenie uchwały w sprawie dostępu do dokumentów znajdujących się w zasobach biur i jednostek organizacyjnych PZW z późniejszymi zmianami, stanu przygotowań do jubileuszu 70 lecia PZW, zasad współdziałania okręgów graniczących ze sobą, wprowadzenie instrukcji gospodarki kasowej ZG, zatwierdzenie budżetu Komisji ds. Cyfryzacji PZW oraz porządkowanie i doprowadzenie do zgodności treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym okręgów dysponujących majątkiem ogólnozwiązkowym.

 

 

 

W sprawach różnych omówiono protokół z kontroli obwodu rybackiego rz. Wisły nr 1 i Chechło nr 1 przeprowadzonej przez RZGW Kraków, która wypadła pozytywnie bez żadnych uwag i nieprawidłowości. Gospodarka rybacko – wędkarska na obwodach prowadzona jest prawidłowo zgodnie z operatami rybackimi.

 

Zapoznano obecnych z decyzją Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie zezwolenia na zwiększenie zarybienia wód zbiorników Rybnik, Gzel i Pniowiec, wchodzących w skład obwodu rybackiego zbiornika Rybnik Nr 2 karpiem trzyletnim w ilości łącznej do 3000 kg rocznie z zachowaniem następującej proporcji: 1500 kg zbiornik Rybnik, 750 kg zbiornik Gzel i 750 kg zbiornik Pniowiec. Zobowiązano jednocześnie okręg, że dodatkowe zarybiania karpiem trzyletnim odbywać się będzie w mniejszych partiach z uwzględnieniem presji wędkarskiej, materiał zarybieniowy będzie posiadał dokumentację weterynaryjną potwierdzającą zdrowotność ryb i pochodził będzie z gospodarstwa spełniającego wymogi weterynaryjne oraz raz na 3 lata wykonywane będą odłowy kontrolne ryb. Decyzja zobowiązuje jednocześnie do corocznego przekazywania do Departamentu Rybołówstwa MGM i ŻŚ informacji o przeprowadzonych zarybieniach karpiem i jego efektach oraz sporządzania analizy rejestrów oraz wyniki połowów kontrolnych wraz z analizą opracowaną po ich przeprowadzeniu. Nie wywiązania się z nałożonych zobowiązań będzie skutkować uchyleniem przedmiotowej decyzji.

   

 

Dyr. biura ZO kol. Henryk Brylski przedstawił informację związaną z naliczaniem opłat przez RZGW Gliwice, który w oparciu o nowe prawo wodne nalicza opłaty za pobór wody do łowisk nie będących w obwodowych rybackich w taryfie opłaty stałej i zmiennej. Przykładowo w przypadku łowiska Kamieniec  o powierzchni ok. 4 ha koszty te wynoszą ok. 25.000 zł., poprzednio ok. 700 zł. Naliczanie tak wysokich opłat stwarza realne zagrożenie w utrzymywaniu łowisk przez nasze stowarzyszenie, tym bardziej, że łowiska te nie są łowiskami komercyjnymi przynoszącymi jakikolwiek zysk. W sprawie tej będziemy podejmować działania, aby doprowadzić do rozsądnych kosztów ich utrzymania w ramach finansowych możliwości wędkarzy.

 

Kol. Bogusław Kosowski – wiceprezes ZO ds. sportu zapoznał zebranych z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie zwolnienia od przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry pojazdami o masie dopuszczalnej do 3,5 tony obsługujące zawody wędkarskie w terminie od 01.05 – 30.10.2019 r. Zezwolenie nie dotyczy wędkowania indywidualnego. O terminie rozgrywania zawodów należy zawiadomić każdorazowo Nadzór Wodny w Kędzierzynie i planowanym przekroczeniu wałów z 2 dniowym wyprzedzeniem.

 

 

  

 

Prezes Zarządu Okręgu

Mirosław Iwański

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

Zdjęcia