Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 26.09.2019 r.

Aktualności | 2019-09-26 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 

W czwartek 26 września 2019 r. o godz. 13,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, a następnie o godz. 16,00 posiedzenie Zarządu Okręgu, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący i sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski i kol. Jarosław Pawlak; przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego kol. Zbigniew Górski; rzecznik dyscyplinarny Władysław Wenerski i Wojciech Jędrysik oraz dyrektor biura ZO Henryk Brylski i gł. księgowa Iwona Galus.

 

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu otworzył prezes ZO Mirosław Iwański.

 

Na posiedzeniu Prezydium ZO podjęto 2 uchwał w sprawie:

̶  powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską w kołach PZW nr 11 Fablok i nr 57 Szczakowa Miasto,  - uchwałę omówił wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. J. Olszewski;

̶  ustanowienia gospodarzy zbiornika Rajsko nr 522  dla koła PZW nr 76 Fiat Auto Poland i zbiornika  Sumik nr 552 dla koła PZW nr 121 Brzeszcze. Oba zbiorniku zlokalizowane są w miejscowości Rajsko w powiecie oświęcimskim. - uchwałę omówił wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. E. Totoń;

 

Ponadto omówiono projekty 5 uchwał dot.: spraw organizacyjnych, gospodarczych, finansowych oraz nadania brązowej odznaki PZW.

    

 

 

 

O godz. 16, 00 rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Okręgu, które otworzył prezes Mirosław Iwański. 

Na posiedzeniu Zarządu Okręgu w zakresie działalności organizacyjnej podjęto następujące uchwały w sprawie:

̶  przedłożenia 1 uchwały Prezydium ZO podjętej w dniu 03.07.2019 r. Uchwałę przyjęto bez zmian i poprawek,

̶  pozytywnego zaopiniowania wniosek Zarządu Koła PZW nr 13 Gliwice o nadanie sztandaru- uchwały omówił wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. J. Olszewski;

̶  zmiany uchwały nr 5/2019 ZO PZW w Katowicach z dnia 21.03.2019 r. w sprawie podziału środków finansowych na zarybienie w 2019 r. Zmiany dotyczą zmniejszenia zarybienia zbiorników Buków II, Roszków, Roszków Borowy, Pod Torami nr 622, Buków I nr 670 i Odra I i III  nr 007 ze względu na nie przedłużenia umów na wymienione akweny przez RZGW Gliwice oczekującej na dyspozycje jednostki nadrzędnej -  uchwałę omówił wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Edward Totoń;

̶  dofinansowania inwestycji utwardzenia nawierzchni miejsca postoju przy Rybaczówce w kole PZW nr 62 Wodzisław Śląski w wysokości do 50 % poniesionych kosztów jednak nie więcej niż do kwoty 10.000,00 zł na podstawie przedstawionych faktur oraz inwestycji remontowej siedziby Koła PZW nr 64 Zabrze w wysokości do 50 % poniesionych kosztów jednak nie więcej niż do kwoty 12.440,00 zł również na podstawie przedstawionych faktur - uchwałę omówiła gł. księgowa Iwona Galus;

̶  złożenia wnioskiem do Zarządu Głównego PZW o nadanie brązowej odznaki PZW członkowi koła PZW nr 31 Kuźnia Raciborska za szczególne zasługi w działalności Związkowej  - uchwały omówił prezes ZO kol. Mirosław Iwański.

 

 

 

W dalszej części obrad gł. księgowa kol. Iwona Galus przedstawił analizę realizacji budżetu, który utrzymuje się na planowanym poziomie.

Dyrektor biura ZO kol. Henryk Brylski – przedstawił informację z przebiegu trwających zarybień jesiennych. Do chwili obecnej zarybiono akweny za 685 685,42 zł. Zarybienie jest kontynuowane do planowanych wielkości rzeczowo – finansowych.

Prezes ZO i członek komisji gospodarczej kol. Krystian Sowada omówili przygotowane przez komendant Społecznej Straży Rybackiej kol. Andrzej Jania pisemne sprawozdanie działalności SSR za I półroczu 2019 roku. W okresie sprawozdawczym Społeczna Straż Rybacka w kołach liczyła 635 strażników, którzy  przeprowadzili 3 424 działań antykłusowniczych, w tym w porze dziennej 2 913 oraz 511 w porze nocnej. Skontrolowano łącznie 17 908 wędkarzy, w tym na wodach otwartych 15 901, na wodach licencyjnych 1 996 oraz 11 wędkarzy w innych obrębach ochronnych. Strażnicy SSR prowadzili działania antykłusownicze wspólnie  z Państwową Strażą  Rybacką 49 razy z Policją 195 razy oraz przeprowadziliśmy 39  kontroli ze Strażą Miejską, Strażą Leśną, Strażą Łowiecką i Strażą Pożarną. W czasie działań antykłusowniczych zatrzymano 3 szt. sprzętu wędkarskiego, ujawniono 245 wykroczenia, w tym 167 przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym, 78 przeciwko Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb. Na ujawnionych sprawców wykroczeń nałożono 44  mandaty karne na kwotę 7.850 zł , w tym na członków PZW 25 mandatów na kwotę 4.700 zł , na osoby nie zrzeszone 19 mandatów na kwotę 3.150 zł.

Etatowi strażnicy SSR Działu Ochrony Wód w I półroczu  2019 roku   przeprowadzili 485 działań antykłusowniczych, w tym 328 dziennych oraz 157 nocnych. Skontrolowali 2 619 wędkarzy, w tym na wodach otwartych okręgu 2 246, na wodach licencyjny 358 oraz 15 w innych obrębach ochronnych. W prowadzonych kontrolach udział brało 156 przedstawicieli SSR, 102 PSR, 85 z Policji. Straż Pożarna, Straż Miejska i Służby Leśnej w 133 działaniach antykłusowniczych. Zatrzymano  1 szt. sprzętu kłusowniczego, ujawniono 204 wykroczenia popełnione przez wędkujących, w tym 197 wykroczeń przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym i 7 wykroczeń przeciwko Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb. W czasie wspólnych działań antykłusowniczych nałożono 158 mandatów karnych na kwotę 19.640 zł, z których na osoby zrzeszone w PZW nałożono 35 mandatów na kwotę 5.280 zł, na osoby nie zrzeszone 123 mandaty na kwotę 14.360 zł. Działaniami objęto akweny użytkowane przez okręg na terenach trzech województw: śląskiego, małopolskiego i opolskiego. Bardzo dobrze układa się współpraca z jednostkami PSR w Katowicach, PSR w Opolu oraz z PSR w Krakowie i jednostkami Policji, a szczególności z oddziałami prewencji w Katowicach, z komendami powiatowymi policji w Tarnowskich Górach, Wodzisławiu Śl., Raciborzu, Oświęcimiu, Chrzanowie, komendą miejską policji w Gliwicach, komisariatami policji w Alwerni, Zatorze i Spytkowicach.

Od lutego 2019 roku w celu spełnienia wymagań Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, wszystkie ujawnione wykroczenia i przestępstwa kierowane są przez SSR bezpośrednio do Państwowej Straży Rybackiej w Katowicach, Policji lub Prokuratury. Do chwili obecnej skierowano 343 sprawy do PSR w Katowicach, do  policji 29 wykroczeń i jedną do prokuratury na sprawców zatrzymanych na gorącym uczynku połowu ryb za pomocą podrywki.

 

 

 

 

Prezes ZO Mirosław Iwański – przedstawił informację z posiedzenia ZG i Prezydium ZG w sprawach m.in. podjętych uchwał doprowadzenia treści ksiąg wieczystych do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym nieruchomości zakupionych przez poszczególne okręgi na terenie swojego działania, ustanowienie składki członkowskiej ogólnozwiązkowej w wysokości 100 zł na 2020 r., opracowania założeń do budżetu na następny rok sprawozdawczy, zatwierdzenia nowego RAPR, struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych, nadania tytułu Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej. 

   

 

  

  

 

Prezes Zarządu Okręgu

Mirosław Iwański

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

 

Zdjęcia