Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Posiedzenie władz Okręgu PZW w Katowicach – 25.06.2014 r.

Aktualności | 2014-06-25 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

Posiedzenie władz Okręgu PZW w Katowicach  25062014 r

   

 

W środę 25 czerwca 2014 r. o godz. 10,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, a następnie o godz. 16,00 posiedzenie Zarządu Okręgu. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Okręgu – Mirosław Iwański. 

Na posiedzeniu Prezydium ZO omówiono 13 projektów uchwał do podjęcia na posiedzeniu Zarządu Okręgu dotyczących, m. in.  spraw organizacyjnych, gospodarczych, finansowych i sportowych oraz wysłuchano informacji z realizacji prac komisji problemowych i rzecznika dyscyplinarnego ZO, a także stanu realizacji planu działania ZO w pierwszym półroczu 2014 r.

 

Posiedzenie rozpoczął Prezes Zarządu Okręgu, który przedstawił porządek obrad przyjęty przez zgromadzonych w całości bez uwag i propozycji jego rozszerzenia. Po zatwierdzeniu uchwał Prezydium ZO Prezes przedstawił kandydaturę mgr inż. Henryka Brylskiego na stanowisko dyrektora biura Zarządu Okręgu. W krótkim uzasadnieniu zaprezentował walory kandydata i nadzieję, że pod kierownictwem nowego dyrektora poprawi się sprawność organizacyjna biura w realizacji zadań wynikających z postanowień statutowych i przepisów szczegółowych obowiązujących w Polskim Związku Wędkarskim.

Kandydat w swojej wypowiedzi zobowiązał się do sumiennego i zgodnego z przepisami wykonywania obowiązków dyrektora jednocześnie dziękując za zaufanie jakiego udzielili mu obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Okręgu. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę (nr 37/2014) w sprawie powołania mgr inż. Henryka Brylskiego na stanowisko dyrektora biura ZO.

W sprawach organizacyjnych wiceprezes ZO kol. Janusz Olszewski omówił projekty uchwał w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w kole Janina w Libiążu i odwołania kol. Antoniego Bluszcza z członka Prezydium ZO i przewodniczącego komisji ds. promocji i mediów i powołania w jego miejsce kol. Dariusza Gacka. Odwołanie zainteresowanego nastąpiło na własną prośbę z przyczyn osobistych. Uchwały przyjęto jednogłośnie.

W sprawach gospodarczych dyr. biura mgr inż. Henryk Brylski omówił projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zmianę warunków w pozwoleniu wodnoprawnym na wniosek  Zakładu Odsalania Dębieńsko Sp. z o.o. Wiceprezes ds. gospodarczych Konrad Ciura projekt uchwał w sprawie: wykonania odłowu suma na zb. Gliniok w Mysłowicach przy użyciu narzędzi rybackich, zamknięcia do wędkowania zb. Hubertus II na czas trwania zawodów karpiowych w dniach 14.08.-17.08.2014 r.

 


Wiceprezes d.s. sportu Bogusław Kossowski przedstawił projekt uchwały w sprawie odwołanie ze składu OKS kol. Ryszarda Pielki, który ze względów osobistych złożył pisemną rezygnację z pełnienia obowiązków członka komisji i koordynatora dyscypliny muchowej.

 

Przewodniczący komisji odznaki kol. Andrzej Szczęsny przedstawił projekty uchwał dot.  nadania odznaki okręgowej ,,Za zasługi w Rozwoju Wędkarstwa w Okręgu Katowickim”, nadania odznaki ,,Senior Wędkarstwa” oraz przyjęcia wniosku o nadanie odznaki „Zasłużony dla Polskiego Związku Wędkarskiego posłance do sejmu RP . Powyższe uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

W dalszej części obrad Prezes omówił konieczność  zakupu systemu nagłaśniającego i audiowizualnego do sali konferencyjnej Okręgu, który ma służyć sprawniejszemu prowadzeniu obrad, jego rejestrowania oraz używania urządzenia audiowizualnego do prezentowania na posiedzeniach i szkoleniach materiałów poglądowych i edukacyjnych.  Zarząd podjął uchwałę w sprawie zakupu i instalacji w sali konferencyjnej systemu nagłaśniającego i audiowizualnego.

Prezes okręgu zapoznał zebranych z protokołem Okręgowej Komisji Rewizyjnej z dnia 27.05.2014 r. z przeprowadzonej kontroli dokumentacji przeprowadzonych zawodów wędkarskich z dnia 3-4 maja 2014 r.  Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w organizacji sędziowskich zawodów wędkarskich.


Skarbnik ZO kol. Robert Sito i gł. księgowa biura okręgu złożyli relację z realizacji budżetu ZO oraz liczebności członków okręgu na dzień 31 maja 2014 r. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wynik finansowy nie jest zagrożony, a liczebność naszego okręgu zwiększyła się o 214 członków i uczestników.

Komendant etatowej straży rybackiej kol. Andrzej Jania przedstawił sprawozdanie za  I kwartał 2014 roku Społecznej Straży Rybackiej  Okręgu PZW w Katowicach, która przeprowadziła 1581 działań antykłusowniczych z czego 1426 w porze dziennej oraz 155 w porze nocnej. W czasie prowadzonych działań na wodach Okręgu PZW w  Katowicach skontrolowano 9158 wędkarzy, w tym na wodach otwartych  7279 wędkarzy, na wodach  licencyjnych 165 wędkarzy  oraz 32 wędkarzy  w  innych obwodach rybackich. W działaniach  uczestniczyła  Państwowa Straż Rybacka 41 razy , Policja 44 razy, inne służby (Straż Miejska, Straż Leśna , Straż Pożarna) 40 razy . W czasie działań antykłusowniczych zatrzymano 1 szt. sprzętu wędkarskiego , 4 szt. sprzętu kłusowniczego oraz 3 szt. sprzętu  innego. Ujawniono 66 wykroczeń w tym 32 przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym , 34 przeciwko Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb. Na sprawców  ujawnionych wykroczeń  nałożono 30 mandatów karnych na kwotę 4650 zł, w tym na członków PZW 1 MK na kwotę 200 zł oraz   na osoby niezrzeszone 29 MK na kwotę 4450 zł. Sprawozdanie przyjęto do wiadomości bez uwag.

Prezes Zarządu omówił uchwałę nr 27 ZG PZW z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Rewizyjnych PZW, uchwały nr 14 ZG PZW z dnia 29 marca 2014 r. w sprawie regulaminu postępowania  w sprawach przewinień członków oraz instrukcji pracy sądów koleżeńskich i rzeczników dyscyplinarnych PZW, przekazał informacja o kondycji finansowej i organizacyjnej w okręgach PZW oraz centralnym programie rejestracji członków PZW firmy Aquarius.

W sprawach różnych przekazano informację dotyczącą, m.in.: spraw związanych z obwodami rybackimi oraz przedłużenia  umów z RZGW,  przebiegu zarybień wiosennych, odpowiedzi na pismo w sprawie ośrodka Bezchlebie, wszczęcia śledztwa przez Prok. Rej. przeciwko byłemu prezesowi Andrzejowi H. za nadużycia finansowe w kole, prowadzenia czynności przez KP Policji w Chrzanowie w sprawie działania na szkodę koła Janina z siedzibą w Libiążu oraz omówienia warunków umowy dzierżawnej od miasta Racibórz na zb. Ostróg. 

 

 

 

Mirosław Iwański

Prezes Zarządu Okręgu

 

Fot. Jarosław Pawlak