Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Posiedzenie władz Okręgu – wrzesień 2016r.

Aktualności | 2016-09-29 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 

 

W czwartek 29 września 2016 r. o godz. 10,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, a następnie o godz. 15,00 posiedzenie Zarządu Okręgu. Oba posiedzenia otworzył prezes Zarządu Okręgu kol. Mirosław Iwański.

W posiedzeniach uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej - kol. Zygmunt Witkowski; przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego - kol. Zbigniew Górski; rzecznicy dyscyplinarni - kol. Władysław Wenerski i Tadeusz Wnorowski; dyr. biura Henryk Brylski i gł. księgowa Iwona Galus.

 

Na posiedzeniu Prezydium ZO omówiono 15 projektów uchwał do podjęcia na posiedzeniu Zarządu Okręgu dotyczące, m.in. uchwalenia ordynacji wyborczej dla kół Okręgu PZW w Katowicach na lata 2017÷2020; upoważnienia do zawarcia umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach; składania w imieniu Okręgu PZW w Katowicach oświadczeń woli w sprawach majątkowych; wydania wtórników zezwoleń na wędkowanie; zasad wędkowania obowiązujących od 2017 r. na wodach ogólnodostępnych; podziału składek członkowskich na 2017 rok; uchwalenia składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód na 2017 rok; udzielenia pożyczki dla Koła PZW nr 14 Sośnica w Gliwicach; zmiany w składzie OKS i Kolegium Sędziów; nadania stopnia Instruktora Młodzieży Wędkarskiej; nadania odznaki „Wzorowy Młody Wędkarz”; nadania odznak „Senior Wędkarstwa”.

 

Zarządu Okręgu w zakresie działalności organizacyjnej podjął następujące uchwały: zatwierdził 9 uchwał przyjętych na posiedzeniu prezydium ZO w lipcu i sierpniu br.

 

Kol. Janusz Olszewski wiceprezes ZO ds. organizacyjnych omówił uchwały w sprawie: uchwalenia ordynacji wyborczej dla kół Okręgu PZW w Katowicach  na lata 2017÷2020 w oparciu o uchwałę ZG PZW z dn. 17 września 2016 r.  zawierającą, m.in. zakończenie kampanii wyborczej w kołach do 31 stycznia 2017 r. oraz składanie oświadczeń o niekaralności kandydatów do władz i organów Związku; upoważnienia prezesa ZO i wiceprezesa ZO ds. gospodarczych do zawarcia umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na pozyskanie środków na zarybienie obwodów rybackich gatunkami ryb rodzimych; składania w imieniu Okręgu PZW w Katowicach oświadczeń woli w sprawach majątkowych przez wszystkich członków Zarządu Okręgu z obowiązkowym udziałem jednego z członków zarządu pełniących funkcję: prezesa, sekretarza lub skarbnika ZO; zatwierdzenia 4 osobowego składu komisji egzaminacyjnej koła PZW nr 114 Suszec.

 

Kol. Mirosław Winiarski sekretarz ZO omówił uchwały w sprawie: nadania medalu okolicznościowego "65-lecia Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach" dla 6. przedstawicieli władz miasta Chorzowa współpracujących od wielu lat z okręgiem PZW w Katowicach pomagając w organizowaniu zawodów wędkarskich na terenie Chorzowa z cyklu mistrzostw Polski w kategorii sportu rzutowego;  nadania odznak „Senior Wędkarstwa” 292. członkom kół okręgu katowickiego za nieprzerwany 40 letni staż w Polskim Związku Wędkarskim.

 

Kol. Konrad Ciura wiceprezes ZO ds. gospodarczych omówił uchwały w sprawie: uzgodnienia lokalizacji sieci wodociągowej na działkach w Kończycach Małych dzierżawionych przez okręg, zlokalizowanych na terenie gminy Zebrzydowice; wydania wtórników zezwoleń na wędkowanie dla wędkarza koła PZW Jastrzębie Miasto i 2 wędkarzy z koła PZW Jaworzno Miasto utraconych w wyniku niezależnych od wędkarza; zasad wędkowania obowiązujących w 2017 r. na wodach ogólnodostępnych z zastrzeżeniem do prawa dokonywania zmian w zasadach wędkowania w trakcie roku kalendarzowego. Zmiany te będą ogłaszane na stronie internetowej, tablicach ogłoszeniowych i siedzibach kół, a wiązać się będą ze zmianami przepisów państwowych i właścicieli dzierżawionych przez okręg zbiorników wodnych.

 

Kol. Robert Sito skarbnik ZO omówił uchwały w sprawie: uchwalenia okręgowych składek członkowskich na zagospodarowanie i ochronę wód na rok 2017 - które pozostają na tym samym poziomie co w 2016 r., t.j. 110 zł. - wraz z kryteriami oceny kół w 2017 r., w których wprowadzono dodatkowy wymóg prowadzenie i aktualizacji elektronicznych kartotek członków Koła, zgodnie z chwałą ZG PZW; utrzymano zasadę dla nowo wstępującej młodzieży do lat 16 zwolnienia ze składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód, wpisowego, opłaty egzaminacyjnej, legitymacji członkowskiej i ekwiwalentu za pracę na rzecz koła; podziału składki członkowskiej w wysokość 86 zł, która będzie obowiązywać w 2017 roku; udzielenia pożyczki w kwocie 6 000 zł dla Koła PZW nr 14 Sośnica w Gliwicach na remont siedziby koła.

 

Kol. Bogusław Kossowski wiceprezes ZO ds. sportu omówił uchwały w sprawie: zmiany w składzie Okręgowego Kapitanatu Sportowego i Kolegium Sędziów. Przyjęto  rezygnację kol. Karola Podsiadło ze składu Okręgowego Kapitanatu Sportowego i Kolegium Sędziów; nadania stopnia Instruktora Młodzieży Wędkarskiej kol. Annie Goszka z koło PZW nr 23 Katowice – Bogucice i kol. Damianowi Lejta z koło PZW nr 102 Żory; nadania odznaki „Wzorowy Młody Wędkarz” członkom uczestnikom Koła PZW  nr 76 Fiat Auto Poland: kol. Martynie Przybyszewskiej i Jakubowi Konopka.

             

W dalszej części obrad ZO wysłuchało ustnych sprawozdań z prac poszczególnych komisji problemowych.

 

Kol. Janusz Olszewski - przewodniczący komisji organizacyjnej przypomniał zasady powoływania członków komisji egzaminacyjnej w kołach. Komisja przygotowała wzory dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia walnych zgromadzeń sprawozdawczo wyborczych w kołach. Wzory dokumentacji zostaną rozesłane pocztą elektroniczną do kół.

Skarbnik ZO kol. Robert Sito przedstawił analizę liczebności członków okręgu na dzień 29 września 2016 r. , która w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. jest niższa o 598 wędkarzy oraz analizę realizacji budżetu za okres 9 miesięcy, która po stronie wydatków nie zagraża  planowanym założeniom budżetowym na 2016 r.

 

Rzecznik dyscyplinarny Tadeusz Wnorowski złożył sprawozdanie z zawiadomień o wykroczeniu, które wpłynęły do okręgu w sierpniu i wrześniu w ilości 104 wniosków , z których 2 skierowano do ZO PZW w Częstochowie i jeden wniosek do ZO PZW Opole. Wykroczenia dotyczyły braku wpisu daty do rejestru połowu ryb, niewpisywaniu złowionych ryb, wędkowaniu na 3 wędki i braku opłat za wędkowanie.

 

Kol. Andrzej Jania komendant etatowej społecznej straży rybackiej złożył sprawozdanie za I półrocze 2016 r. Społeczna Straż Rybacka przeprowadziła 3497 działań antykłusowniczych. W czasie prowadzonych działań na wszystkich rodzajach wód skontrolowano 23 263 wędkarzy. We wspólnych działaniach SSR uczestniczyła 116 razy z Państwową Strażą  Rybacką, 155 razy z Policją oraz 206 kontroli przeprowadzonych z innymi służbami tj. Straż Miejska, Straż Leśna,    Straż Łowiecka, Straż Pożarna. W czasie działań antykłusowniczych zatrzymano 34 szt. sprzętu: w tym wędkarskiego 2 szt., sprzętu kłusowniczego 14 szt. oraz 18 szt. sprzętu innego. Ujawniono 498 wykroczeń  w tym 259 przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym, 239 przeciwko Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb. Na ujawnionych sprawców wykroczeń nałożono 109 mandatów karnych na kwotę 15.610 zł , w tym na członków PZW 32 MK na kwotę 3.960 zł oraz na osoby nie zrzeszone 77 MK na kwotę 11.650 zł. Udzielono 1175 pouczeń.

Jednocześnie przypomniał, że karty wędkarskie wydane przed dniem 1 lipca 1985 r. utraciły one swoją ważność z dniem 31 grudnia 1987 r. W związku z powyższym ważnymi kartami wędkarskimi są te, które zostały wydane przez:

1. Wojewodów, w okresie od 1 lutego 1997 r. do 31 grudnia 1998 r.

2. Starostów Powiatowych, od dnia 1 stycznia 1999 r. do chwili obecnej.

Przypomniał również o obowiązku wymiany kart wędkarskich, które uległy zniszczeniu, są nieczytelne lub posiadają nieaktualne dane. Wymiany karty wędkarskiej można dokonać w starostwie powiatowym właściwym dla miejsca zamieszkania.

 

Prezes  Zarządu Okręgu udzielił informacji o pracach Prezydium ZG i ZG PZW dot. podjęcia uchwał w sprawach: założeń do opracowania budżetu na 2017 r.; ustanowienia składki członkowskiej na 2017 r. w wysokości 86 zł; zwołania XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego, na dzień 20 – 22 października 2017 r w Spale; opracowania na nową kadencję ordynacji wyborczej do władz i organów Polskiego Związku Wędkarskiego; podjęcia decyzji o sprzedaży Ośrodka Zarybieniowego Damnica zlokalizowanego na terenie działania okręgu słupskiego; powołania Pełnomocnika ZG PZW w osobie prezesa ZO PZW w Katowicach na okres zawieszenia ZO PZW we Wrocławiu.

 

Kol. Henryk Brylski dyr. biura ZO przekazał informację w sprawie wszczęcia kontroli obwodów rybackich rzeki Przemszy nr 1 i nr 2 prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego.

 

Kol. Zygmunt Witkowski – przewodniczący  Okręgowej Komisji Rewizyjnej omówił protokół OKR z kontroli wybranych inwestycji realizowanych przez Okręg PZW  w Katowicach w latach 2014-2015. Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości w działalności inwestycyjnej okręgu.

 

Prezes Zarządu Okręgu

Mirosław Iwański

 

Fot. Dariusz Gacek

 

 

 

 

 

 

  

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama