Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach, spotkanie opłatkowe z prezesami kół

Aktualności | 2016-12-14 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 

 

W dnia 13 grudnia 2016 r. w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący i sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski i kol. Jarosław Pawlak; , rzecznik dyscyplinarny Tadeusz Wnorowski i Władysław Wenerski oraz dyrektor biura ZO Henryk Brylski i gł. księgowa Iwona Galus.


Posiedzenia otworzył prezes Zarządu Okręgu kol. Mirosław Iwański. Na posiedzeniu Prezydium ZO omówiono 20 uchwał, w sprawach organizacyjnych, rybacko-wędkarskich, finansowych, sportu, młodzieży i odznaki.


 

W sprawach różnych przyjęto odpowiedź do protokół OKR z dnia 21.07.2016 r. z kontroli wybranych inwestycji realizowanych przez  Okręgu PZW w Katowicach w latach 2014-2015 odnoszącej się do sugestii, aby w okręgu przy inwestycjach i zakupach powyżej 50 tyś zł ogłaszać przetargi z udziałem co najmniej 3 oferentów. Sugestia ta  zostanie omówiona na posiedzeniu komisji finansowej, gospodarczej i organizacyjne, po czym wypracowane stanowisko zostanie przedstawione na posiedzenie Zarządu Okręgu, który podejmie ostateczną decyzję; zapoznano uczestników obrad z informacją dotyczącą pozytywnej oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Przemsza nr 1 i nr 2  w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r. oraz zapoznano z pismo ZG PZW dot. ordynacji wyborczej w zakresie utrzymania 5 letniej działalności we władzach i organach Związku kandydata na delegata na okręgowy i krajowy zjazd delegatów oraz utrzymania utraty mandatu delegata przy przejściu z jednego koła do drugiego a także zmiany przynależności do okręgu.

 

W czasie dalszych obrad wysłuchano rzecznika dyscyplinarnego Tadeusza Wnorowskiego i Władysława Wenerskiego, którzy w swoim sprawozdaniu zawarli informację dotyczącą 14 zawiadomień o wykroczeniach popełnionych w 2016 r. przez  członków funkcyjnych władz i organów kół popełnionych w okręgach ościennych, w tym 3 wykroczenia w okręgu macierzystym. Wykroczenia dotyczyły najczęściej brak wpisu do rejestrów połowu ryb, daty połowu, numeru łowiska, ilości złowionych ryb, braku zezwolenia na połowy w innych okręgach, łowienie na 3 wędki oraz przetrzymywanie w siatkach niemiarowych ryb. W porównaniu do roku ubiegłego, w którym takich wykroczeń odnotowano 37, liczba ta zmalała o 23 wykroczenia.

 


 

 

W dniu następnym 14 grudnia 2016 r. o godz. 15,00 w siedzibie okręgu rozpoczęło się uroczyste spotkanie opłatkowe z prezesami kół, które otworzył prezes okręgu Mirosław Iwański witając wszystkich przybyłych na tą uroczystość.


 

W uroczystości uczestniczyli działacze wyróżnieni odznaczeniami związkowymi i przedstawiciele kół, które w 2016 r. wzorowo wywiązały się z realizacji zadań określonych w załączniku do uchwały nr 40/2015 ZO w sprawie podziału składek członkowskich na 2016 r. oceny działalności kół.

 

Prezes  Zarządu Okręgu Mirosław Iwański wspólnie z wiceprezesem ZO Januszem Olszewskim  i przewodniczącym komisji odznaki Andrzejem Szczęsnym dokonali dekoracji złotą odznaką PZW z wieńcami:

 

 


kol.: Henryka Brylskiego - członka koła PZW nr 3 Bytom – dyr. biura ZO PZW w Katowicach, kol. Wojciecha Gelera – członka koła PZW nr 99 Ziemowit, kol. Joachima Klenczara – członka koła PZW nr 51 Ruda Śl., kol. Ryszarda Pawłowskiego – członka koła PZW nr 26 Kazimierz Juliusz. Złotą odznaką PZW wręczono: kol. Stefanowi Banaszowi z koła PZW nr 108 Miasteczko Śl. i kol. Dariuszowi Kantyce z koła PZW nr 121 Brzeszcze; srebrną odznaką PZW otrzymali kol.: Iwona Galus z koła PZW nr 106 Dąbrowa Narodowa – główna księgowa biura ZO PZW w Katowicach, Piotr Kulisz  z koła PZW nr 4 Brzeziny Śl. i Marcin Kurzepa z koła PZW nr 3 Bytom na wniosek Głównego Kapitanatu Sportowego za wybitne osiągnięcia sportowe.

 

Wręczono 24 wyróżnienia pieniężne w kwocie po 1000 zł dla kół PZW:

 

 


nr 3 Bytom, nr 4 Brzeziny Śląskie, nr 5 Andaluzja, nr 13 Gliwice, nr 16 Arcelor Mittal-Dąbrowa Górnicza, nr 23 Katowice Bogucice, nr 25 Szopienice, nr 26 Kazimierz Juliusz, nr 33 Libiąż, nr 34 Łazy, nr 41 „Relaks” Piekary Śląskie, nr 47 Radzionków, nr 56 Świętochłowice, nr 57 Szczakowa Miasto, nr 58 Szczakowa Kolejarz,  nr 72 „ZAMET” Tarnowskie Góry, nr 76 Fiat Auto Poland, nr 78 KWK „Jas – MOS”, nr 86 KWK „Śląsk”, nr 92 KWK „Halemba” nr 100 Siemianowice Śl., nr 105 Silesia Rybnik, nr 118 Murcki, nr 124 Borynia za osiągnięcie bardzo dobrych wyników w 2016 r. określonych w kryteriach oceny działalności kół.

 

W dalszej części spotkania prezes ZO przekazał informację na temat porozumień międzyokręgowych, które zostały przedłużone  na 2017 r. na tych samych zasadach co w roku ubiegłym za wyjątkiem okręgu krakowskiego. Zawarto natomiast porozumienie z okręgiem gdańskim. Trwają negocjacje w sprawie porozumienia z okręgiem opolskim.

Złożył także informacje w sprawach wprowadzonych zmian w ordynacji podatkowej i ustawie o V-cie zobowiązującej do składania deklaracji VAT w postaci elektronicznej i wiążące się z tymi zmianami sankcji za nieprzestrzeganie tych regulacji.

 

Następnie prezes okręgu z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku złożył życzenia wszystkim przybyłym na tą uroczystość  wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym oraz sukcesów w  działalności Związkowej zapraszając do łamania się opłatkiem.

 

 


 

 

O godz. 17,00 rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Okręgu, na którym przyjęto m. in. uchwały  w sprawie:̶  zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO podjętych w październiku i listopadzie br., uchylenia uchwał Prezydium ZO i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach dotyczących składów komisji egzaminacyjnych kół: nr 85 KWK Paryż,  nr 46 przy SGL CARBON POLSKA SA oraz koła PZW nr 65 Zabrze-Makoszowy związanych ze zmianą składów osobowych tych komisji; zatwierdzenia składu komisji egzaminacyjnych kół PZW: nr 83 Boguszowice, nr 105 Silesia Rybnik, nr 124 Borynia, nr 26 Kazimierz Juliusz;  przyjęcia planu i tematyki posiedzeń Prezydium ZO i Zarządu Okręgu PZW  w Katowicach na pierwsze półrocze 2017 roku – omówione przez wiceprezesa ZO ds. organizacyjnych Janusza Olszewskiego,

 

̶  zatwierdzenia regulaminów łowisk licencyjnych: „Lin” nr 736 położonego w Zabrzu  przy ul. Młodego Górnika, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 64 Zabrze, „Buków” nr 610z położonego  w miejscowości Buków przy ul. Głównej, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 78 Jas-Mos, „Jastrzębie Dolne” nr 639 położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wodzisławskiej, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 81 Moszczenica; wyłączenia z wędkowania odcinka brzegu po 50 metrów z każdej strony dopływu do zbiornika nr 109 Pogoria II, który  zostanie oznaczony tablicami. Wyłączony teren związany jest z interwencje właściciela zbiornika; powierzenie kołu PZW nr 8 Bieruń Nowy prowadzenie gospodarki rybacko-wędkarskiej na łowisku nr 551 „Brudkowe” o powierzchni 3,5 ha, usytuowanym w Bieruniu Nowym – Czarnuchowice – omówione przez wiceprezesa ZO ds. gospodarczych Konrada Ciurę,

 

̶   udziela pełnomocnictwa do składania oświadczeń w zakresie: praw i obowiązków majątkowych, czynności bankowych, reprezentowania okręgu przed sądami, urzędami, organami administracji rządowej i samorządowej, osobami fizycznymi i prawnymi, wynikających z działalności statutowej okręgu z prawem substytucji dla głównej księgowej Iwony Galus; zatwierdzenia pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Finansową preliminarzy budżetowych kół na 2017 rok; ustanawia nagrody pieniężnej w wysokości 1 000,00 zł dla kół wymienionych w spotkaniu opłatkowym; wprowadzenia obowiązku posiadania i prowadzenia przez koła Okręgu PZW w Katowicach rachunków bankowych oraz rozliczania się z nich w raportach kasowych – omówił skarbnik ZO Robert Sito;.

 

̶  udostępnia klubowi „Zabrzański Team Karpiowy” część linii brzegowej łowiska Rybnik, tzw. „Brama”, na rozegranie w dniach 19 – 22 stycznia 2016 r. całodobowych zawodów wędkarskich. Zawody zostaną rozegrane, na żywej rybie, zgodnie z regulaminem zawodów karpiowych; zatwierdzenia na wniosek Okręgowego Kapitanatu Sportowego kalendarza okręgowych imprez sportowych na 2017 rok; ustalenia zasad przyznawania przez OKS i OKW stawek zanętowego i innych świadczeń związanych z organizacją w 2017 roku zawodów – omówił wiceprezes ZO ds. sportu Bogusław Kossowski,

 

̶  nadania odznaki okręgowej „Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa w Okręgu Katowickim” kol. Aleksandrze Kurzepa z koła PZW nr 3 Bytom; nadania odznak „Senior Wędkarstwa” dla koła nr 23 Trzebinia  omówił sekretarz ZO Mirosław Winiarski,

 

̶  nadania odznaki „Wzorowy Młody Wędkarz” członkom koła PZW nr 13 Gliwice: kol. Mariuszowi Wasieczko i kol. Dawidowi Janota – omówił wiceprezes ZO ds. młodzieży Zbigniew Mośko.

 

̶  wprowadzenia zmianowanego systemu pracy w biurze ZO PZW w Katowicach na godziny ranne i popołudniowe zapewniające sprawniejszą organizację pracy – omówił prezes ZO.

 

 


W sprawach różnych wiceprezes ZO ds. organizacyjnych Janusz Olszewski  przedstawił informację o realizacji uchwał programowych XXX Okręgowego i Krajowego Zjazdu Delegatów, które zostały wykonane w całości.

 

Prezes ZO przekazał informację na temat porozumień międzyokręgowych, które zostały zawarte na 2017 r. na zasadach 50% składki członkowskiej. Zarząd Okręgu w Bydgoszczy podpisał porozumienie na tych samych warunkach jak w roku 2016, który obniżył dla naszych wędkarzy składkę na ochronę i zagospodarowanie wód do wysokości 50 zł. Natomiast odstąpiono od podpisania porozumienia na 2017 r. z okręgiem krakowskim z uwagi na znikomą liczbę udostępnianych nam zezwoleń ulgowych w latach poprzednich, które powodowały wśród wędkarzy różnego rodzaju kontrowersje wywołujące niezadowolenie z takiego stanu rzeczy.

 

Na zakończenie posiedzenia przedstawił informację dotyczącą pozytywnej oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Przemsza nr 1 i nr 2 w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r. Zapoznał z pismem ZG PZW dot. ordynacji wyborczej utrzymującej 5 letni staż we władzach i organach Związku kandydata na delegata na okręgowy i krajowy zjazd delegatów oraz utrzymania utraty mandatu delegata przy przejściu z jednego koła do drugiego a także zmiany przynależności do okręgu.

 

 

Mirosław Iwański

Prezes Zarządu Okręgu

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama