Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 7.06.2018

Aktualności | 2018-06-07 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 

W czwartek 7 czerwca 2018 r. o godz. 12,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, a następnie o godz. 17,00 posiedzenie Zarządu Okręgu, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący i sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski i kol. Jarosław Pawlak; rzecznik dyscyplinarny Władysław Wenerski oraz dyrektor biura ZO Henryk Brylski i gł. księgowa Iwona Galus.

 

Na posiedzeniu Prezydium ZO podjęto 2 uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia 3 osobowego składu komisji do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską w Kole PZW nr 103 Rogoźnik,

- wydania wtórnika zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na wodach Okręgu PZW w Katowicach w 2018 r. dla członka koła PZW nr 7 Czechowice-Dziedzice i członka koła PZW nr 7 Imielin.

Uchwały omówili wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. Janusz Olszewski i wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Edward Totoń.

Ponadto omówiono projekty 9 uchwał dot., m.in. spraw organizacyjnych i gospodarczych, regulujących działalność okręgu w 2018 r.

  

 

Na posiedzeniu Zarządu Okręgu w zakresie działalności organizacyjnej podjął następujące uchwały w sprawie:

- przedłożenia uchwał Prezydium ZO podjętych na posiedzeniach Prezydium ZO w dniach 22.03.2018 r. i 26.04.2018 r., które przyjęto baz zmian i uchyleń,

- wykreślenia poz. nr 40 załącznika nr 1 uchwały nr 8/2009 ZO z dnia 21.02.2009 r w sprawie składów komisji egzaminacyjnych kół, wykreślenie dotyczy zmiany składu osobowego komisji egzaminacyjnej koła PZW nr 103 Rogoźnik,

- uchylenia uchwały nr 5/2016 ZO PZW w Katowicach z dnia 20.02.2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektora biura ZO do przetwarzania danych osobowych w związku z powołaniem inspektora danych osobowych kol. Jadwigi Pyka zgodnie z rozporządzeniem UE RODO, które omówił  wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. Janusz Olszewski;

 

 

 

W zakresie działalności gospodarczej podjęto następujące uchwały w sprawie:

- zmieniany załącznika do uchwały nr 6/2018 Prezydium Zarządu Okręgu PZW   w Katowicach z dnia 25.01.2018 r. dot. protokołu uzgodnień z PGW Wody Polskie dla działki nr 463/300 położonej w gminie Lubomia, obręb Nieboczowy k. m. 2 o pow. 0,0270 ha, w związku z budową zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny (którego lokalizacja została ustalona decyzją Wojewody Śląskiego nr 1/2012 z dnia 26 listopada 2012 r. o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej pn. „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder)”) zachodzi konieczność zajęcia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 463/300 położonej w Gminie Lubomia, obręb Nieboczowy k. m. 2  o powierzchni 0,0270 ha dla wykonania nasadzeń kompensacyjnych. Sprzedaż nieruchomości nastąpi na podstawie wyceny nieruchomości przygotowanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosić będzie RZGW.

- zatwierdzenia regulaminu i cennika pola kempingowego przy przystani wędkarskiej Koła PZW nr 3 Bytom nad zbiornikiem Przeczyce nr 004,

- zatwierdzenia regulaminu i cennika przystani wędkarskiej Koła PZW nr 3 Bytom nad zbiornikiem Przeczyce nr 004,

- wyrażenia zgody na przeprowadzenie odłowów monitoringowych ichtiofauny w obwodach rybackich przez grupą połowową  (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytetu Śląskiego, Katedra Hydrobiologii) w ramach pracy badawczej na następujących rzekach: Bolina w obwodzie rybackim rz. Przemszy nr 1, pot. Centuria w ob. ryb. rz. Białej Przemszy nr 1, pot. Korzenica w ob. ryb. rz. Pszczynki nr 1, rz. Mitręga w ob. ryb. rz. Przemszy nr 1 i  rz. Mleczna w ob. ryb. rz. Małej Wisły nr 3. Wyniki prac doktorskich zostaną przekazane okręgowi PZW w Katowicach uprawnionemu do rybactwa na tych obwodach z możliwością wykorzystania w gospodarce rybacko-wędkarskiej okręgu, które omówił wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Edward Totoń;

 

 

 

W zakresie wystąpienia z wnioskami o nadanie odznaczeń i wyróżnień dla członków PZW, podjęto następujące uchwały:

̶  w sprawie nadania krajowych odznak honorowych PZW w ilości 113 szt., medali „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa” w ilości 24 szt., odznaczenia „Zasłużony dla Polskiego Związku Wędkarskiego” w ilości 6 szt. dla osób nie będących członkami Związku i jedną odznakę „Za zasługi dla PZW” dla sekcji wędkarskiej „Centrum” koła PZW nr 3 Bytom,

̶  w sprawie nadania odznaki „Senior Wędkarstwa” w ilości 264 szt. dla członków PZW, którzy są członkami Związku nieprzerwanie przez 40 lat,

̶  w sprawie nadania odznaki okręgowej „Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa w Okręgu Katowickim” w ilości 71 szt. dla członków Okręgu PZW w Katowicach, którzy wnieśli istotny wkład w rozwój okręgu, jego struktur organizacyjnych, podstaw materialnych, gospodarki rybacko-wędkarskiej, ochrony wód, sportu wędkarskiego oraz przestrzeganie postaw etyki wędkarskiej, które omówił przewodniczący komisji odznaki kol. Andrzej Szczęsny.

 

 

 

 

W dalszej części obrad wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. Janusz Olszewski. omówił program i terminarz szkoleń prezesów kół i przewodniczących KRK z przepisów statutowych, regulaminu KRK oraz przedstawił ocenę podejmowanych uchwał przez zarządy kół i korzystanie z pieczątek nagłówkowych władz i organów Związku.

 

W zakresie działalności finansowej Gł. księgowa biura ZO Iwona Galus – przedstawiła informację w sprawie analizy liczebności członków PZW w Okręgu Katowice. Na dzień 31 maja 2018 r. do analogicznego okresu ubiegłego roku stan liczbowy członków okręgu zwiększył się  o 346 członków.

 

W sprawach sportowych kol. Grzegorz Kosin z-ca przewodniczącego OKS złożył projekt druku zgłoszeniowego do zawodów wędkarskich  rozgrywanych i organizowanych przez okręg. Ma on na celu uniknięcia ewentualnych pomyłek lub błędów przy zgłaszania zawodników do zawodów wszystkich dyscyplin wędkarskich.

 

  

 

Prezes Zarządu Okręgu Mirosław Iwański złożył informację z pracy Prezydium ZG i Zarządu Głównego dotyczącą m.in. powołaniu nowego dyrektora biura ZG PZW, zawieszenie Zarządu Okręgu PZW w Koszalinie i powołanie pełnomocnika w celu unormowania gospodarki rybacko-wędkarskiej zgodnie z zaleceniami komisji do ochrony i zagospodarowania ZG PZW.

 

Kol. Zb. Mośko wiceprezes ZO ds. sportu omówił wyniki międzynarodowych, krajowych i okręgowych zawodów wędkarskich oraz stan przygotowań do Okręgowej Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich organizowanych przez koło PZW nr 100 Siemianowice Śl., które odbędą się w dniach 23 i 24.06.2018 r.. Stan przygotowań przebiega zgodnie z planem organizacyjnym.

 

Dyrektor biura ZO kol. Henryk Brylski - złożył z przebiegu zarybień wiosennych informację, która przedstawia się następująco: zarybiono akweny różnymi gatunkami ryb w w ilości l29 419 kg oraz wpuszczono narybek w ilości 919 050 szt. w sumie na kwotę 445 643, 45 zł.

 

Przewodniczący komisji promocji i mediów kol. Dariusz Gacek  przedstawił analizę stron internetowych prowadzonych przez koła na podstawie,  której ustalił, że 21 kół nie prowadzi swojej prezentacji na portalu Związkowym, 15 z nich prezentuje swoją działalność na innych portalach, 6 kół zaniechało prowadzenia prezentacji – całkowity brak aktywności w sieci, 35 kół dodatkowo promuje się aktywnie na Facebooka. W sumie na portalu Związkowym promuje się 82 koła na 113 zarejestrowanych w Okręgu.

 

W sprawach różnych zapoznano uczestników posiedzenia ZO z informacją ZG PZW w sprawie ewentualnego zwolnienia z wpisowego, które skutkuje koniecznością opodatkowania zwolnione osoby podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jego nie wykonanie naraża okręg na sankcję karno-skarbowe.

 

 

 

Prezes Zarządu Okręgu

Mirosław Iwański

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama